chápe umění a kulturu jako způsob vyjadřování myšlenek, emocí, prožitků a hodnot, jako prostředek poznávání světa a komunikaci

KKT-UMK-000-ZV9-001
divider

Popis a zdůvodnění

STRATEGIE UČITELE

 • diskutuji s žáky o různých uměleckých dílech a kulturních událostech, které jim umožňují hlouběji porozumět významu a účelu umění a kultury jako prostředku vyjadřování myšlenek a emocí 
 • vedu diskuze o uměleckých dílech a kulturních tématech tak, abych podporoval žáky k aktivnímu zkoumání a kritickému myšlení, což jim pomáhá hlouběji porozumět různým aspektům umění a kultury a rozvíjet své schopnosti komunikace
 • v diskuzích o kulturních projevech a uměleckých dílech vedu žáky k toleranci a  respektu k názoru druhých
 • podporuji žáky v účasti na kulturních projektech, které jim umožňují vyjádřit své myšlenky, emoce a hodnoty prostřednictvím různých uměleckých forem
 • organizuji návštěvy muzeí, galerií, divadelních představení a jiných kulturních akcí, které poskytují žákům praktické zkušenosti s různými formami umění a kultury a umožňují jim lépe porozumět jejich významu a kontextu a autentickém prostředí
 • využívám umělecká díla a kulturní projevy jako ilustrační materiál k podpoře učiva v různých předmětech 
 • využívám umělecká díla ve výuce k inspiraci a motivaci, umělecká díla a kulturní projevy mohou sloužit jako zdroj inspirace a motivace pro žáky 
 • pomáhám žákům analyzovat a interpretovat umělecká díla a kulturní projevy
 • používám umělecká díla z různých kultur a historických období k porozumění a respektu k různým kulturním tradicím a perspektivám
 • využívám umělecká díla ve výuce k podpoře emocionálního a sociálního rozvoje žáků. Umělecká díla mohou pomoci žákům porozumět svým emocím a prožitkům
 • využíváním uměleckých děl a kulturních projevů ve výuce se snažím obohatit učební prostředí a poskytnout žákům inspirativní a interaktivní způsob učení
 • vedu žáky k tomu, aby si založili a pravidelně doplňovali portfolio svých kulturních a uměleckých aktivit (návštěv kulturních institucí, vlastní tvorby…) v papírové nebo digitální podobě 

Hodnoty

 • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

NÁMĚTOVNÍK PROJEVŮ ŽÁKA:

komponenta: porozumění kulturnímu a uměleckému vyjádření

 • vyjádří svůj estetický prožitek z kulturních projevů a uměleckých děl a sdělí, v čem je pro něj významný
 • vysvětlí základní symboliku a význam kulturních projevů a uměleckých děl různých druhů umění 
 • vyjádří svůj zážitek z uměleckého díla s porozuměním použitým prostředkům sdělení a kontextu a významu díla a diskutuje o jeho významu pro sebe a pro ostatní 
 • vyhledává informace o uměleckých dílech, umělcích a kulturních událostech a popíše jejich význam, techniky použité k vyjádření, historický kontext a dopad na společnost
 • zhodnotí podíl digitálních technologií na komunikaci v oblasti kultury a umění

Komponenta: reflektování kulturního a uměleckého vyjádření 

 • v reflexi a hodnocení uměleckých děl a kuturních projevů projevuje snahu vcítit do myšlení umělců a tvůrců a porozumět jejich záměru a emocím vyjádřeným v dílech
 • popíše své vlastní reakce a pocity, které umělecká díla vyvolávají 
 • sdělí, v čem spatřuje hodnotu a přínos konkrétního uměleckého díla pro sebe sama, komunitu, společnost 
 • diskutuje o uměleckých dílech a o významu umění a porovnává své názory, argumenty a interpretace s ostatními
 • zapojí se do diskuzí o významech, stylech nebo technikách použitých v umění
 • vysvětí, co znamená etický a odpovědný přístup k vlastní tvorbě i k cizímu uměleckému a kulturnímu vlastnictví (vlastnictví uměleckých děl, ochrana historických artefaktů, kulturní dědictví a duševní vlastnictví v oblasti kultury a umění)

Očekávané výsledky učení