používá záměrně a promyšleně postupy a strategie umožňující vnímat, chápat a interpretovat text

JJK-CJL-001-ZV9-015
divider

Popis a zdůvodnění

Žák využívá a rozvíjí svoji schopnost porozumět textu a na základě toho volí vhodnou strategii čtení.

Postupy a strategie, které umožňují vnímat, chápat a interpretovat text, umožňují žákovi řídit vlastní proces čtení a rozlišovat způsob čtení v závislosti na druhu textu. Žák si uvědomuje souvislost tématu s jeho osobními zkušenostmi, klade si otázky související s obsahem textu, na základě textu si vytváří představy, zjišťuje skrytý význam textu a na základě přečteného si vytváří nové poznatky.

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • v případě potřeby rychle pročítá (skenuje) s cílem rychle vyhledat informaci, popř. posoudit, zda bude použitelná (např. zda se vyplatí kliknout na odkaz při vyhledávání nebo v článcích)
  • podle účelu svého čtení volí vhodný způsob čtení (hluboké čtení, rychlé čtení); zběžně prohlíží i rozsáhlejší texty, aby o nich získal všeobecný přehled (skimming)
  • orientuje se ve složených komunikátech a v nelineárním textu
  • vědomě používá základní strategie porozumění textu, např. předvídání, hledání souvislostí, vizualizace
  • na základě získaných informací a využitých strategií textu rozumí a dokáže ho interpretovat

Očekávané výsledky učení