při aktivním poslechu ve třídě se orientuje v hudebně výrazových prostředcích/kvalitách v rámci různých forem, hudebních žánrů a stylových epoch

UAK-HTD-002-ZV9-007
divider

Popis a zdůvodnění

Soustředěný poslech hudby je nezbytnou součástí rozvoje žákovy osobnosti, podporuje jeho matematicko-logické myšlení a schopnost koncentrace. Při poslechu prožívá sdílené emoce, učí se s nimi pracovat a popsat je. Pracuje se zážitky z poslechu, rozvíjí fantazii a obojí dále využívá ve vlastní tvorbě a interpretaci. Analýza poslechu mu umožňuje zorientovat se v historickém i současném uměleckém světě. Dovednost orientovat se v hudební skladbě podporuje také rozvoj muzikality v tanečním a pohybovém projevu žáka. V rámci pochopení díla reflektuje i mimohudební rovinu sdělení. Dokáže využít současné technologie pro vyhledávání hudby, její záznam či reprodukci apod., svá hodnocení porovnává s dalšími přístupy a následně využívá při další umělecké práci.

Hodnoty

  • Důstojný život pro všechny
  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • snaží se soustředěně vnímat poslechovou skladbu
  • seznámí se s hudebními výrazovými prostředky/kvalitami, které podle svých individuálních možností a schopností vnímá v proudu znějící hudby
  • rozezná vybrané hudební nástroje (ve znějícím proudu hudby zřetelné, barevně specifické)
  • orientuje se v základních hudebních formách a rozpozná skladby různých žánrů 
  • základně se orientuje ve vývoji hudebního umění (stylových období) a uvědomuje si rozdílnost hudebního myšlení v jednotlivých obdobích
  • porovná různé způsoby interpretace a diskutuje o nich
  • pomocí digitálních technologií představí svůj oblíbený hudební žánr/sloh nebo svého oblíbeného skladatele/interpreta a pokusí se pojmenovat jeho hlavní znaky / charakterizovat, co je pro něj typické
  • vyhledává, sdílí inspirační zdroje uměleckých děl i běžné produkce s respektem k autorství a autorským právům

Očekávané výsledky učení