aplikuje při tvorbě textu a infografiky základní pravidla typografie

JJK-CJL-001-ZV9-014
divider

Popis a zdůvodnění

Žák vytváří texty v digitálním prostředí a dodržuje přitom zásady úprav elektronického textu. Sděluje informace i jiným způsobem než souvislým textem (infografikami, grafem apod.).

S komunikací v digitálním prostředí se žák setkává v běžném životě i ve vyučování. Vytváří elektronické texty, které vyžadují základní úpravy, aby byly srozumitelné a dobře čitelné. Doplňuje textovou složku infografikou a uvědomuje si její význam pro vizuální podobu komunikátu a pro zvýšení jeho atraktivity při sdílení.

Hodnoty

  • Podpora udržitelných technologií a inovací
  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • užívá jednoduchá typografická pravidla (mezery, velikost písma, fonty, řádkování, zarovnání do bloku, pevná mezera, odstavce)
  • pracuje se složitějšími typografickými pravidly, podle potřeby dohledá informace a klávesové zkratky (psaní spojovníku, pomlčky, časové údaje, uvozovky atd.)
  • využívá typografická pravidla v různých textových editorech (podle potřeby si informace vyhledá)
  • vytvoří podle svých možností naučný text se správnou typografií, používá různé šablony (např. životopis) pro tvorbu v textovém editoru
  • zpracuje informace do jiného zobrazení (graf, infografiky, myšlenková mapa, grafický organizér) a vysvětlí, jak toto zobrazení pomáhá při porozumění obsahu

Očekávané výsledky učení