zaujímá odmítavý postoj vůči nevhodnému chování (vulgárnímu, násilnému, agresivnímu, manipulativnímu) a v modelových situacích používá vhodné způsoby, jak se vůči takovému chování vymezit

CZB-VZB-003-ZV9-010
divider

Popis a zdůvodnění

Žáci získávají základní vhled do situací, které mohou ohrozit jejich osobní bezpečí. K nevhodným (vulgárním, agresivním, manipulativním) projevům chování a násilí zaujímají odmítavý postoj. Respektují přijatá pravidla soužití mezi spolužáky a jinými vrstevníky. Osvojují si způsoby chování potřebné pro ochranu a předcházení nebezpečným situacím doma, ve škole, v komunitě. 

Výchova ke zdraví a bezpečí rozvíjí u žáků komunikační dovednosti, učí je jednat asertivně. Prostřednictvím aktivizujících a projektových metod vede žáky k ohleduplnému, tolerantnímu, odpovědnému chování a k poznání, že na zdraví a bezpečí jednotlivce se podílí odpovědný přístup všech členů komunity.

Hodnoty

 • Sdílené poznání
 • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

 • rozlišuje a na příkladech vysvětlí různé role v rodině, ve třídě, vrstevnické skupině a hierarchii vztahů v daných komunitách
 • uvede příklady chování, které přispívají k utváření dobrého sociálního klimatu (např. přátelství, vstřícnost, důvěra) nebo ho narušují (např. agresivní chování, manipulace a šikana)
 • určí možný dopad vlastního jednání a chování na utváření klimatu ve třídě či jiné komunitě
 • zpřesňuje a upravuje společně přijatá pravidla chování, přispívá k dobrým vztahům ve třídě
 • rozpoznává agresivní chování s příznaky manipulace či šikany a zaujímá k němu odmítavý postoj
 • rozpoznává násilné chování v blízkých vztazích a zaujímá k němu odmítavý postoj 
 • aktivně přispívá k předcházení a eliminaci genderových stereotypů v jednání svém i svých vrstevníků
 • využívá asertivní a další komunikační dovednosti v modelových situacích na obranu proti manipulativním vlivům
 • diskutuje o manipulaci a agresivním chování; uvede příklady možného řešení pro oběť manipulace či agrese (např. kontakty na odbornou pomoc)

Očekávané výsledky učení