na příkladech různých životních situací rozpozná porušování práv, zákonů a smluv a navrhne, jak situace řešit

CAS-VKO-002-ZV9-008
divider

Popis a zdůvodnění

Očekávaný výsledek učení vede žáka k tomu, aby identifikoval u sebe i druhých chování porušující lidská práva a/nebo zákony, vykazující jakoukoli nespravedlnost či nerovnost. Očekávaný výsledek učení ukazuje souvislosti mezi dodržováním/nedodržováním práv, zákonů a smluv a důsledky. Také se zabývá rozpoznáváním rozdílů mezi přestupkem a trestným činem, věnuje se ochraně vlastnického práva, právům dítěte, právům spotřebitele. Zaměřuje se také na rozvoj dovedností, jak účinně reagovat v případě porušení práv žáka, práv jiných dětí nebo i jiných osob v žákově okolí.

Klíčový oborový koncept odpovědného občanství spočívá v porozumění právům a povinnostem jedince, schopnosti rozpoznat porušování práv či nedodržování pravidel a rozumět důsledkům vyplývajícím z jejich porušení. Očekávaný výsledek učení proto rozvíjí respekt k pravidlům, zákonům a smlouvám i k druhým a podporuje přijímání odpovědných rozhodnutí, vede k předvídání důsledků a eliminaci negativního jednání. Odpovědné občanství zahrnuje i žákův aktivní postoj vůči nespravedlivým situacím, nenávistnému chování, porušování lidských práv, kterého by byl svědkem. Práce s modelovými situacemi ze žákova okolí i společnosti obecně je nejen tréninkem pro jeho budoucí osobní a profesní život, ale i cennou prevencí vůči diskriminačnímu chování. S ohledem na vývoj technologií se tento očekávaný výsledek učení týká i digitálního prostředí, ve kterém mohou být žáci oběťmi, svědky nebo aktéry protiprávního jednání.

Hodnoty

 • Podpora udržitelných technologií a inovací
 • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

 • na příkladech diskutuje rozdíly mezi právem a morálkou, mezi tím, co je legální a co je morální
 • na příkladech rozpozná a vysvětlí protiprávní jednání, přestupek a trestný čin ve fyzickém či digitálním prostředí
 • posoudí důsledky dodržování a nedodržování pravidel, zákonů a smluv
 • uvede příklady nejčastějšího porušování vlastnického práva ve fyzickém a digitálním prostředí
 • navrhne, jak řešit situaci konkrétního porušení základních práv a svobod, včetně porušení práv dítěte
 • v modelových situacích uplatňuje práva spotřebitele ve vztahu ke koupi a reklamaci zboží a služeb
 • uvádí svou zkušenost s diskriminací, xenofobií, rasismem a dalšími projevy nesnášenlivého chování a analyzuje, jak bylo dané jednání řešeno
 • při analýze konkrétních situací doporučí osoby, instituce a organizace, na které se obrátit, pokud někdo porušuje základní práva, zákony či jiné právní předpisy
 • reflektuje vlastní jednání, prožívání, rozhodování v souvislosti s dodržováním pravidel, zákonů a smluv

Očekávané výsledky učení