získává zdroje pro aktivity, které přispívají k rozvoji jeho či blízkého okolí

KPP-ZDR-000-ZV9-001
divider

Popis a zdůvodnění

STRATEGIE UČITELE

 • soustředím se na podporu žáků při objevování specifických aspektů svého tvůrčího potenciálu
 • podněcuji žáky k přemýšlení mimo ustálené vzorce (Out of the box) a k nalézání vnitřní motivace pro objevování a využívání nových příležitosti a výzev
 • podporuji samostatné myšlení prostřednictvím bádání, experimentování a otevřeného dialogu, aktivních projektů a diskuzí motivovaných reálnými situacemi
 • organizuji besedy, setkání žáků s inspirativními podnikavými osobnostmi a pozitivními vzory - úspěšnými absolventy školy, rodiči, odborníky
 • poskytuji žákům konstruktivní zpětnou vazbu, včetně formativního hodnocení, které jim pomáhá hlouběji porozumět jejich tvůrčímu procesu a posiluje jejich schopnosti zdokonalovat se
 • umožňuji žákům získat zkušenosti
  • v sebeprezentaci, což zahrnuje představení osobních kvalit a schopností jedince
  • v prezentaci osobních i skupinových úspěchů a témat, která inspirují jejich okolí
 • nabízím žákům možnost účasti na akcích typu inovační kemp, letní školy aktivního občanství, což jsou intenzivní a interaktivní akce zaměřené na rozvoj inovace, kreativity, spolupráce i sebepoznání (silné stránky, talenty)
 • podporuji u žáků porozumění principům práce s externími zdroji, zejména s ohledem na projektový trojimperativ (vztah mezi časem, zdroji a kvalitou), usiluji o jejich praktickou aplikaci, konkrétně zapojením žáků do projektového učení a do řešení reálných problémů
 • zařazením kooperativního učení a nastavením jasných očekávání a kritérií pro hodnocení kvality práce žáků jim umožňuji při plánování a realizaci projektů efektivně sdílet a využívat zdroje a zkušenosti 
 • rozvíjím u žáků dovednosti síťování a budování kontaktů, což zahrnuje budování a udržování vztahů s ostatními lidmi jak v jejich osobním, tak i budoucím profesním prostředí
 • umožňuji žákům účast na konferencích, absolvování exkurzí v různých firmách a organizacích
 • vyzývám žáky k tomu, aby si sami vybrali a kontaktovali firmu/organizaci, do které se chtějí podívat a něco se o ní dozvědět
 • podporuji zapojení žáků do debatní ligy, kde mohou žáci rozvíjet dovednosti v oblasti veřejného projevu, kritického myšlení, argumentace apod.
 • rozvíjím spolupráci mezi školami a vítám aktivity připravované žáky středních škol pro žáky základních škol, jako jsou odborné a zájmové kroužky
 • vyzývám žáky k budování svého profesního profilu a síťování s lidmi ve svém oboru zájmu, mimo jiné zapojením do programů typu Europass, Start iD
 • zprostředkovávám žákům příležitosti spolupracovat s profesionály, se staršími spolužáky nebo absolventy školy, kteří jim poskytují užitečné rady a podporu například při budování kariéry a síťování (tzv. mentorství)
 • podporuji propojování žáků s komunitou a místní samosprávou, například formou rozmanitých žákovských projektů/miniprojektů
 • pestrou škálou metod a forem výuky přináším do procesu výuky nečekané změny, kterým musí žáci flexibilně čelit, jsou nuceni předvídat situace, události a plánovat opatření k jejich zvládnutí, adaptovat se
 • nabízím žákům příležitosti ke zdokonalování dovedností, které jsou důležité pro jimi zvolené obory a pro jejich budoucnost práce
 • se zájemci zakládám malé žákovské firmy, například typu JA firma (Junior Achievement)
 • propojuji žáky i školu s firmami programy typu Firemní dny aj.

Hodnoty

 • Sdílené poznání
 • Podpora udržitelných technologií a inovací

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

NÁMĚTOVNÍK PROJEVŮ ŽÁKA:

komponenta: vlastní tvůrčí potenciál

 • vyhledává a využívá příležitosti k hlubšímu poznání svého tvůrčího potenciálu
 • přichází s novými nápady, netradičními či inovativními přístupy
 • inspiruje se z nových zdrojů a spolupracuje s kreativními a tvůrčími lidmi
 • výzvy využívá jako prostředek k osobnímu růstu

komponenta: externí zdroje a prostředky

 • vysvětluje na konkrétním příkladu projektový trojimperativ (vztah mezi časem, zdroji a kvalitou) 
 • projektový imperativ prakticky využívá při realizaci aktivit, vyvažuje při plánování všechny položky, vizualizuje časový plán
 • zajišťuje a spravuje externí zdroje pro dosažení svých cílů nebo cílů projektu: materiální, nemateriální, technické, digitální, finanční aj.
 • reflektuje během plánování i realizace akce, zda má stále dostatek zdrojů

komponenta: podněcování spolupráce

 • motivuje ostatní, aby se zapojili do určité činnosti, projektu a podíleli se na dosahování společných cílů
 • komunikuje s okolím a vytváří tým lidí s různými dovednostmi a schopnostmi

komponenta: síťování a networking

 • buduje a udržuje dobré vztahy a kontakty s lidmi sdílejícími podobné zájmy, které přispívají k jeho osobnímu rozvoji nebo k rozvoji týmu
 • sdílí své zkušenosti a informace v novém prostředí  
 • navazuje nové kontakty s inspirativními lidmi    
 • popisuje a prezentuje své silné stránky, které si v dialogu s novými lidmi uvědomil
 • při setkáních s pozitivními, podnikavými vzory si na jejich příkladech uvědomuje, poté konkrétně pojmenovává a popisuje své potenciální klíčové profesní dovednosti

komponenta: adaptabilita a flexibilita

 • adaptuje se na změny, výzvy a příležitosti během výuky i v běžných životních situacích
 • je otevřený novým znalostem a zdokonaluje dovednosti, které jsou důležité pro jím zvolený obor a budoucnost práce
 • projevuje odvahu a vytrvalost při realizaci nových nápadů, při prosazování vlastních myšlenek, případně i k zahájení žákovské firmy, k přispění k udržitelnému životu

Očekávané výsledky učení