zhodnotí faktory ovlivňující zaměření, rozmístění a územní dopad ekonomických aktivit a jejich vliv na vyspělost míst a regionů

GEO-GEO-002-ZV9-010
divider

Popis a zdůvodnění

OVU cílí na pochopení vlivu různých společenských a přírodních faktorů na rozmístění ekonomických aktivit a jejich dopad na společnost i přírodu ve světě jako celku i ve vybraných regionech. Žák přitom zvažuje proměnlivost významu jednotlivých faktorů na různé měřítkové úrovni a v čase (včetně budoucího vývoje). OVU také vede k základnímu porozumění fungování nadnárodních společností, a to zejména lokalizace jednotlivých částí společnosti v různých regionech. Přitom vede k zamyšlení nad dopady lokalizace ekonomických aktivit na člověka i přírodu.

Pochopení proměnlivosti vlivu různých společenských a přírodních faktorů na rozmístění ekonomických aktivit a jejich dopad na společnost i přírodu ve světě jako celku i ve vybraných regionech je předpokladem pro uvážlivý a informovaný postoj jedince k této problematice, využitelný v mnoha povoláních i v roli občana.

Hodnoty

  • Sdílené poznání
  • Respektování potřeb planety
  • Podpora udržitelných technologií a inovací
  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • zařadí konkrétní odvětví do hospodářských sektorů (primér, sekundér, terciér, kvartér) a chápe souvislost vyspělosti odvětví a jeho nároků na kvalitu lidských zdrojů
  • na základě relevantních charakteristik (HDP, sektorová struktura, vzdělanost…) posoudí hospodářskou vyspělost míst a regionů
  • k hlavním odvětvím hospodářství uvádí specifické lokalizační faktory (přírodní i společenské), které jsou podstatné pro jejich úspěšný rozvoj (např. intenzivní × extenzivní zemědělství, hutní průmysl × textilní průmysl, věda a výzkum, masový a individuální cestovní ruch)
  • vyjmenuje hlavní pozitivní a negativní dopady (např. environmentální, ekonomické, sociální) konkrétních hospodářských činností na místo/region jejich lokalizace 
  • vyhledá příklady řešení negativních dopadů hospodářství v místě působení (ochrana ovzduší, protierozní opatření a ochrana půd, řešení nezaměstnanosti, rekultivace krajiny po těžbě, dopravní zácpy na klíčových trasách, ochrana krajiny aj.) 
  • na základě znalosti obecných faktorů rozvoje provede jednoduché posouzení rozvojového potenciálu svého regionu/sídla a ostatních regionů Česka (např. potenciál pro cestovní ruch, optimální lokalizace služeb – obchod, škola, dopravní poloha)

Očekávané výsledky učení