účelně uplatňuje přímou činností svůj vliv na změny v místním či širším okolí při respektování práv a zájmů druhých

KOB-PCP-000-ZV9-001
divider

Popis a zdůvodnění

STRATEGIE UČITELE

 • vytvářím prostor a bezpečné prostředí pro vytváření a vyjadřování vlastního názoru žáků na dění okolo nich, sám uplatňuji respektující přístup a vedu k němu důsledně žáky, nekritizuji žáka za názor
 • podněcuji žáky k sledování a hodnocení různých událostí v místě, regionu, zemi i světě
 • podněcuji žáky k vytváření a vyjádření vlastního odůvodněného názoru na různé aspekty veřejného dění a ke kladení souvisejících otázek, k hledání a kritickému vyhodnocování informací a argumentaci, doplňujícími otevřenými otázkami je vedu k hlubšímu promýšlení názoru
 • umožňuji žákovi vybrat si veřejně prospěšnou aktivitu, kterou si sám či společně s ostatními spolužáky zvolí nebo s nímž se vnitřně ztotožní - nezaměňuji s účastí na akci z vnějšího popudu (vykonání zadaného úkolu či příkazu)
 • umožňuji žákům zažít společné plánování, uskutečnění a vyhodnocení akce a to opakovaně, podporuji je při tom vhodnými technikami vedení týmové práce
 • navozuji situace umožňující porozumět potřebám, postojům a zájmům druhých - využívám vžívání se do rolí a postojů jiných (např. rolové hry) 
 • vytvářím prostor a bezpečné prostředí pro otevřenou diskusi o významu vlastní aktivity, demokratických postupů, respektování a uplatňování práv, uplatňování různých zájmů - představuji jim a nechávám je navrhovat různé příklady, faciltuji diskusi žáků a využívám osvědčené diskusní techniky
 • podněcuji žáky k reflexi jejich zkušeností s uplatňováním vlastního vlivu na dění v jejich okolí

Hodnoty

 • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

NÁMĚTOVNÍK PROJEVŮ ŽÁKA:

komponenta: zájem o veřejné dění

 • svobodně si utváří vlastní názor na veřejné dění ve svém okolí i ve světě na základě kritického myšlení
 • orientuje se ve veřejném dění a veřejném prostoru
 • sleduje veřejné dění v různých oblastech života ve svém okolí a ve světě
 • hodnotí veřejné dění v různých oblastech života ve svém okolí a ve světě

komponenta: kritická tvorba svobodného názoru

 • svobodně si utváří vlastní názor na veřejné dění ve svém okolí i ve světě na základě kritického myšlení

komponenta: individuální a kolektivní zapojení do veřejného dění

 • vyhodnocuje, v čem by se chtěl společně s jinými zapojit do dění ve svém okolí
 • zapojuje se do kolektivní akce ve prospěch svého okolí na základě svého vyhodnocení, v čem by se chtěl společně s jinými zapojit

komponenta: přesvědčení o vlastním vlivu

 • vyhodnocuje své zkušenosti s uplatňováním vlivu na dění ve svém okolí - ve škole, doma či v komunitě;
 • usiluje o změnu alespoň v jednoduchých v situacích či oblastech , které považuje za důležité; má s uplatňováním vlastního vlivu první praktické zkušeností

komponenta: demokratický přístup, respektování a uplatňování práv a zájmů

 • uplatňuje svá práva a respektuje práva druhých
 • vyjadřuje otevřeně své zájmy v některých oblastech života a porovnává je se zájmy druhých
 • vyhodnocuje, zda jsou zájmy uplatňovány demokratickou cestou

Očekávané výsledky učení