popíše energetické změny chemických reakcí s využitím modelu koloběhu uhlíku

CAP-CHE-003-ZV9-014
divider

Popis a zdůvodnění

Cílem výstupu je objasnit žákům koncept chemické vazby a principy chemických reakcí, faktory ovlivňující průběh chemických reakcí a jejich tepelné zabarvení. Při chemických reakcích dochází k výměně energie (především formou tepla), a proto slouží člověku k získávání energie. Tyto energetické změny je možné velmi názorným způsobem demonstrovat právě na koloběhu uhlíku v přírodě, protože sloučeniny uhlíku reprezentují zatím nejdůležitější zdroje energie, které lidstvo používá.

Zařazení tohoto výstupu je zásadní pro samotnou konzistenci oboru. Bez pohledu na submikroskopickou strukturu látek, a tím i energii vazeb by šlo pouze o prakticistní zbožíznalství. Kontext koloběhu uhlíku navíc, obdobně jako koloběh vody, zahrnuje celou řadu relevantních kontextů od fungování lidského těla přes růst rostlin po procesy při spalování (fosilních) paliv.

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • identifikuje významné chemické látky, které slouží jako rezervoáry uhlíku na Zemi
  • vytvoří diagram koloběhu uhlíku v přírodě, vyznačí v něm přirozené i umělé zdroje uhlíku
  • demonstruje vliv různých faktorů na průběh chemické reakce
  • na příkladech chemických reakcí (zejména hoření, fotosyntéza, dýchání) objasní jejich energetické změny
  • změří tepelné zabarvení vybraných dějů

Očekávané výsledky učení