vysvětlí na základě pozorování změn míst a regionů vzájemnou provázanost potřeb jedince, společnosti a životního prostředí a jejich vliv na udržitelnost života na Zemi

GEO-GEO-004-ZV9-017
divider

Popis a zdůvodnění

OVU významným způsobem přispívá k rozvoji dovednosti žáka aktivně a zodpovědně jednat v prostoru a dále k porozumění konkrétním vazbám mezi přírodním prostředím a lidskou činností. Cílem je, aby žák porozuměl tomu, jak různé lidské aktivity různým způsobem a v různém regionálním kontextu ovlivňují životní prostředí a v čem spočívá podstata nejvýznamnějších environmentálních problémů.

Hodnoty

 • Sdílené poznání
 • Respektování potřeb planety
 • Podpora udržitelných technologií a inovací
 • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

 • na několika odlišných příkladech doloží vzájemný vztah životního prostředí a aktivit člověka
 • zhodnotí kvalitu konkrétních míst podle různých hledisek, zejména jejich význam z hlediska přírodních hodnot a z hlediska potřeb lidské společnosti 
 • rozlišuje význam míst a regionů pro udržitelnost života na Zemi (klíčové ekosystémy, zranitelná území apod.) a obhájí potřebu různá území chránit 
 • rozliší potřeby jedince (pitná voda, výživa, vzdělání aj.), společnosti (energetické zdroje, bezpečnost, sociální spravedlnost, zdravotní péče aj.) a přírodního prostředí (kvalita přírodních zdrojů – vzduch, voda, biodiverzita; znečištění prostředí, ochrana prostředí, udržitelné využívání zdrojů)
 • zhodnotí, jak naplňování potřeb jedince, společnosti a přírodního prostředí napomáhá či zabraňuje udržitelnosti života na Zemi
 • konkrétními příklady doloží, jak nepřiměřené zásahy člověka do životního prostředí mohou představovat omezení a hrozbu pro přírodní prostředí i člověka a jeho aktivity
 • vysvětlí podstatu nejvýznamnějších environmentálních problémů (klimatická změna, ztráta biodiverzity, znečištění vody, vzduchu a půd, produkce odpadu, nadměrné využívání přírodních zdrojů, rostoucí lidská populace aj.), jejich hlavní příčiny, důsledky pro konkrétní místa a regiony a možnosti řešení 

Očekávané výsledky učení