podílí se na utváření historického významu nebo uchování fyzického stavu kulturních památek nacházejících se v blízké obci, regionu nebo na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO

CAS-DEJ-002-ZV9-017
divider

Popis a zdůvodnění

Žák se seznamuje s veřejnou angažovaností související s péčí o konkrétní kulturní památky. Posuzuje jejich dochovanost, fyzický stav a historický význam. Formuluje návrhy řešení zachování, renovace, úpravy nebo demolice kulturních památek. Formuluje vlastní názor a zapojuje se do diskuse, proč někteří lidé považují vybrané kulturní památky za významné a jiné ne. Uvědomuje si, že jejich názory jsou ovlivněné řadou představ a požadavků, které je obtížné zohlednit. Hodnotu zkoumaných památek vyjádří vlastní aktivitou, která může mít různou formu – např. prezentace nebo popularizace památky a jejího významu zvolenému publiku, průzkum veřejného mínění nebo petice za zachování vybrané památky, úklid okolí památky, získání finanční podpory na opravu.

Kulturní dědictví ve formě památek je důležitou a nenahraditelnou součástí kulturního života společnosti. Specifický typ tohoto dědictví vyžaduje jeho uchování a předávání dalším generacím. Žák pracuje s principem historického významu. To, že je něco chráněno a opečováváno, vypovídá o minulých i současných hodnotách společnosti a o jejím vztahu k budoucnosti. Uchování dědictví vyžaduje finanční zdroje i individuální pracovní nasazení a angažovanost, které očekávaný výsledek učení pomáhá rozvíjet.

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • pracuje individuálně či skupinově a společně s vyučujícím určuje, s jakým objektem budou pracovat
  • zjistí, jaké hodnotné objekty se nacházejí v jeho obci či regionu – v ideálním případě se seznámí s fyzickým stavem a historickým významem vybraného hodnotného objektu přímo na místě
  • popíše, proč jsou tyto objekty považovány za hodnotné a jak se jejich historický význam v minulosti mohl proměňovat (například hospodářské stavení, které se stalo součástí skanzenu; rodný dům, ve kterém byla zřízena pamětní síň; polní kříž, který už vesměs neslouží k náboženským obřadům; tovární budova)
  • navrhne řešení, jak by mělo být s tímto vybraným objektem v budoucnosti zacházeno a hodnotu vybraného objektu vyjádří vlastní aktivitou: prezentace či jiná podoba popularizace ve škole nebo na veřejnosti, průzkum veřejného mínění o objektu, úklid v okolí objektu apod.
  • může se zaměřit také na památky ze seznamu světového kulturního dědictví, v takovém případě vyučující předchozí kroky přizpůsobí tomu, že nemůže žák památku osobně navštívit (využívá nahrávky, 3D rekonstrukce, aplikaci Google Maps apod.).
  • zpětně hodnotí, jak jeho aktivita (intervence) proměnila fyzický stav vybraného objektu nebo historické vědomí publika – využít k tomu může dotazník, rozhovory nebo pozorování

Očekávané výsledky učení