vytvoří model vztahů mezi organismy navzájem a prostředím v ekosystému na základě vlastního pozorování a práce s informačními zdroji

CAP-PRI-002-ZV9-005
divider

Popis a zdůvodnění

Model je zjednodušená reprezentace reality, může mít různé podoby (schéma, myšlenková mapa, 3D model, dioráma, živý model v akváriu/teráriu atd.). Vztahy mezi organismy mohou být různé (dravec–kořist, parazitismus, mutualistické – např. opylovači). V ekosystému kolují stále stejné látky (prvky). Energie v různé podobě proudí od Slunce přes rostliny díky fotosyntéze k dalším organismům, je skladovaná v různých podobách. Popis ekosystému zahrnuje produktivitu prostředí a zohlednění relativní četnosti odpovídající postavení organismů v potravní síti. Žák model sám vytvoří, je tedy také schopný vysvětlit vztahy a popsat je.

Obsah vychází ze zkušeností žáků, současně reprezentuje nejdůležitější oborové koncepty a metody poznávání nebo práce (pozorování, tvorba modelu) typické pro danou vzdělávací oblast.

Hodnoty

  • Respektování potřeb planety

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • popisuje rozdíly mezi organismy, zařazuje je do ekologických skupin (producent, parazit, rozkladač apod.) a porovná tyto role v rámci ekosystému
  • pojmenuje nejvýznamnější mutualistické vztahy (mykorhiza, opylování), které utváří ekosystém
  • popíše proces fotosyntézy a zhodnotí jeho význam pro přeměnu energie, růst biomasy a ukládání uhlíku, vysvětlí získávání potravy jako předávání energie ve formě organických látek
  • popisuje a interpretuje různé typy ekologických modelů
  • prozkoumává vybraný ekosystém v terénu, popisuje podmínky prostředí a vysvětluje provázanost výskytu daného organismu se zdrojem potravy
  • využívá informační zdroje a vybírá jednotlivé organismy nebo skupiny organismů, které použije do modelu, a svůj výběr zdůvodní
  • zhodnotí význam jednotlivých organismů ve svém modelu ekosystému

Očekávané výsledky učení