oceňuje rozmanitost přírody a způsobů jejího poznávání na základě reflexe společně prožité výukové zkušenosti

CJS-CJS-004-ZV5-018
divider

Popis a zdůvodnění

Jedná se o zkušenostní očekávaný výsledek učení zaměřený na využívání různých prostředí pro výuku přírodovědných témat. Základem je společně prožitá výuková zkušenost v daném prostředí a následná reflexe této zkušenosti jak v rovině způsobu poznávání, tak v rovině působení daného prostředí na postoje žáka vůči přírodě a životnímu prostředí a osvojení si způsobů bezpečného chování v daném prostředí a při kontaktu se živými organismy. Je vhodné zkušenost rozvíjet opakovaně a různými formami v průběhu celého 1. stupně. K naplnění může napomoci spolupráce na výuce s dalšími aktéry ve vzdělávání (ekocentra, muzea, správa chráněných území apod.).

Hodnoty

  • Sdílené poznání
  • Respektování potřeb planety

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • poznává přírodniny v prostředí školní třídy prostřednictvím smyslů
  • poznává rozmanitost přírody prostřednictvím návštěv přírodovědně a kulturně cenných lokalit
  • poznává exotickou přírodu v prostředí zoologických a botanických zahrad
  • poznává přírodniny a přírodní jevy prostřednictvím center environmentální výchovy, science center, přírodovědných expozic muzeí, planetárií
  • reflektuje různé způsoby poznávání a vnímání přírody

Očekávané výsledky učení