interpretuje prostorové uspořádání půd a bioty a jejich změny jako výsledek společného působení klimatu, reliéfu a lidských aktivit

GEO-GEO-002-ZV9-007
divider

Popis a zdůvodnění

Klima, půdy a vegetace určitého místa představují komplexní vyjádření geografických podmínek určitého místa. Tyto podmínky se odvíjejí především z geografické zonálnosti (tedy na zeměpisné šířce a na nadmořské výšce), zároveň však mohou být ovlivněny řadou dalších faktorů, a to jak přírodních, tak podmíněných lidskou činností. Porozumění těmto zákonitostem umožňuje vytvoření základní představy o přírodních podmínkách libovolného místa na Zemi, jedná se tedy o typický příklad informace, kterou může žák při znalosti základních principů velmi dobře odvodit a následně ji uplatnit v různém prostorovém kontextu. Proto v tomto OVU klademe důraz právě na porozumění těmto zákonitostem a rozvoj dovednosti jejich využití k zodpovídání řady geografických otázek.

Hodnoty

  • Sdílené poznání
  • Respektování potřeb planety
  • Podpora udržitelných technologií a inovací
  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • interpretuje klima určitého místa jako důsledek kombinace zonálních a azonálních klimatických faktorů (šířková pásmovitost, oceanita a vliv oceánských proudů, vlivy nadmořské výšky a tvarů zemského povrchu)
  • zdůvodní zákonitost rozmístění živých organismů a typů půd jako důsledek vlivu klimatu, tvarů zemského povrchu a geologického podloží (zonální a azonální biomy a půdy)
  • pro zadané místo odvodí z jeho geografické polohy hlavní znaky tamních přírodních podmínek a jejich vliv na lidskou společnost
  • současné přírodní podmínky interpretuje jako výsledek vývoje v minulosti a nachází v krajině jeho doklady
  • vysvětlí, jakými způsoby člověk mění přírodní prostředí na různých měřítkových úrovních (oteplování a nárůst rizika sucha kvůli zesílení výparu, změny krajinného pokryvu, městský tepelný ostrov, degradace půd, změny biodiverzity)
  • popíše současné a očekávané změny přírodního prostředí a jejich dopady na fungování lidské společnosti v různých místech a regionech

Očekávané výsledky učení