Rozmanitost přírody

divider

Žák prostřednictvím experimentů zkoumá přírodu a na základě praktického poznávání krajiny daného regionu a dalších informací se učí hledat důkazy o jejích proměnách. Učí se využívat a hodnotit svá pozorování a záznamy, sledovat vliv lidské činnosti na přírodu, hledat možnosti, jak ve svém věku přispět k ochraně přírody, zlepšení životního prostředí a k trvale udržitelnému rozvoji. Poznává rozmanitost i proměnlivost živé i neživé přírody naší vlasti. Je veden k tomu, aby si uvědomil, že Země a život na ní tvoří jeden nedílný celek, ve kterém jsou všechny hlavní děje ve vzájemném souladu a rovnováze, kterou může člověk snadno narušit a velmi obtížně obnovovat. Důležitý je rozvoj environmentální senzitivity, postojů a vztahu k přírodě. Výuka staví na hledání vztahů, souvislostí, shod a rozdílů s cílem utváření kategorií a jejich aplikaci. Jsou rozvíjeny základní vědecké postupy: pozorování, měření, používání slov a symbolů k popisu jevů a skutečností, vyvozování příčin, následků a souvislostí na základě pozorovaných jevů a objektů.

Očekávané výsledky učení