navrhne plán pro zkoumání a řešení specifického výzkumného problému

KRP-BAD-000-ZV9-001
divider

Popis a zdůvodnění

STRATEGIE UČITELE

 • poskytuji příklady výzkumných otázek vyžadujících od žáků pozorování, měření a zkoumání
 • organizuji diskuze žáků o tom, jak formulovat výzkumné otázky tak, aby byly jasné a zaměřené na konkrétní aspekty zkoumaného jevu či problému
 • pomáhám žákům rozpoznat klíčové aspekty výzkumného problému a formulovat otázky, které povedou ke smysluplnému bádání
 • nabízím ukázky praktických postupů, které mohou žákům pomoci efektivně řešit výzkumný problém (jako např. brainstorming, MindMapování, on-line databáze, kritické čtení, SMART kritéria, případové studie, vedení deníků aj.)
 • zajišťuji, aby žáci měli přístup k potřebným materiálům a zdrojům pro své bádání
 • zdůražnuji, že bádání neprobíhá bez vyhledání relevantních zdrojů
 • používám pojmy, jako je rešerše, přehled poznatků, které k otázce byly realizovány nebo se ptám, co již bylo k tématu vyzkoumáno
 • pomáhám žákům plánovat jejich bádání v rámci stanovených postupů, aby efektivně používali informace potřebné k řešení výzkumného problému
 • provázím žáky v konkrétních badatelských krocích a pomáhám jim vyhodnotit, zda jejich postupy odpovídají na výzkumnou otázku
 • vybízím žáky, aby odůvodňovali zvolené postupy ve vztahu k formulovaným otázkám
 • vedu žáky, k pečlivosti, preciznosti, poctivosti, pravidelnosti měření apod. 
 • vedu žáky v tvorbě výzkumných závěrů potřebných k tomu, aby prezentovali výsledky svého bádání
 • poskytuji žákům kritéria ,,dobré“ prezentace a zdůvodnění jejich výzkumných zjištění
 • vedu s žáky diskuse o rozdílech mezi podloženými a nepodloženými názory, povzbuzuji žáky k formulaci otázek o k posuzování věrohodnosti informací
 • pomáhám žákům reflektovat význam kritického myšlení při interpretaci a vyhodnocování výsledků jejich bádání
 • poskytuji konstruktivní zpětnou vazbu k práci žáku, zdůrazňuji silné stránky a nabízím zpětnou vazbu pro možné zlepšení
 • pravidelně reflektuji s žákem nad procesem bádání, hodnotím jeho postupy a zdůrazňuji význam kritického myšlení v rámci výzkumného procesu

Hodnoty

 • Respektování potřeb planety
 • Podpora udržitelných technologií a inovací

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

NÁMĚTOVNÍK PROJEVŮ ŽÁKA:

komponenta: výzkumný problém

 • formuluje výzkumný problém svými slovy tak, aby odrážel realitu
 • využije otázky k formulování výzkumného problému

komponenta: postupy a realizace bádání

 • popíše rozdíl mezi postupy v bádání v sociálních, humanitních a přírodních vědách
 • odůvodní postupy a plán bádání

komponenta: podloženost řešení

 • představí základní zjištění z bádání a propojuje je s výzkumným problémem

Očekávané výsledky učení