schématem znázorní příčiny a projevy znečišťování vzduchu vlivem lidské činnosti včetně kroků k jeho omezování

CAP-CHE-002-ZV9-008
divider

Popis a zdůvodnění

Výstup cílí na propojení poznatků o vlivu člověka na znečištění vzduchu s reálnými dopady na životní prostředí. Mezi hlavní témata patří skleníkový efekt, změny v tloušťce ozonové vrstvy, vznik smogu a kyselé deště. Smyslem je provázání žákovských poznatků – produkce oxidu uhličitého, jeho vliv na životní prostředí, jeho další ukládání v přírodě, jednotliví původci vzniku oxidů síry a dusíku, současné kroky k omezení jejich produkce a stopy na životní prostředí apod.

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • uvede nejvýznamnější zdroje znečištění vzduchu
  • vyhledá zdroje dat o polutantech a provede jejich vyhodnocení
  • s využitím jednoduchého schématu simuluje a diskutuje podstatu a důsledky skleníkového efektu
  • diskutuje příčiny a důsledky zesilování skleníkového efektu vlivem lidské činnosti
  • na základě vědeckých zjištění navrhuje konkrétní možnosti zmírnění dopadů skleníkového efektu v místě svého bydliště, ve své škole, ve své rodině
  • diskutuje příčiny vzniku a důsledky působení kyselých dešťů na lokální úrovni, v ČR i ve světě
  • navrhne konkrétní kroky, kterými by mohla jeho rodina, kraj, celá ČR snížit produkci kyselinotvorných oxidů
  • objasní změny v tloušťce ozonové vrstvy a zhodnotí dopady na život na Zemi v případě jejího zeslabování i obnovy
  • navrhne konkrétní kroky, kterými by bylo možné předcházet vzniku obou typů smogu

Očekávané výsledky učení