popíše některé důležité případy působení sil mezi tělesy a s využitím vlastních pozorování a experimentů i historického pohledu fyziky vysvětlí souvislost silového působení a změn pohybového stavu těles

CAP-FYZ-002-ZV9-004
divider

Popis a zdůvodnění

OVU se týká silového působení na těleso – žák se seznámí s vybranými druhy sil (včetně gravitační a třecí), experimentálně prozkoumá účinky sil na pohyb těles (popsané Newtonovými zákony).

OVU je zásadní demonstrací kauzality, tedy že změna pohybu má své příčiny (a jaké). S důsledky silového působení se žák setkává v každodenním životě.

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • změří velikost síly a určí její směr, seznámí se s jednotkou síly
  • určí v případě dvou působících sil na těleso výslednou sílu
  • popíše působení sil mezi různými tělesy a rozliší, které síly působí na dálku (gravitační, elektrická, magnetická), které při kontaktu (např. třecí, tahová, tlaková)
  • na příkladech ilustruje vliv těžiště na stabilitu těles
  • dá do souvislosti charakter pohybu (např. rovnoměrný, nerovnoměrný; přímočarý, křivočarý; posuvný, otáčivý) s působícími silami v jednoduchých praktických situacích
  • popíše důsledky Newtonových zákonů týkající se bezpečnosti dopravy (např. bezpečnostní pásy a airbag, brzdná dráha dopravních prostředků, smyk)

Očekávané výsledky učení