vytvoří, sdílí a reflektuje dějepisný výstup na základě vhodných a kriticky posouzených primárních i sekundárních zdrojů; zohledňuje přitom pohled různých osob

CAS-DEJ-002-ZV9-014
divider

Popis a zdůvodnění

Očekávaný výsledek učení navazuje na dovednost práce s historickými prameny. Předpokládá schopnost žáka vyhledat relevantní zdroje (nejen primární prameny, např. v podobě vzpomínek, předmětů a artefaktů ve veřejném prostoru, videí nebo novinových článků, ale také populárně naučný nebo odborný text), kriticky je analyzovat a zhodnotit jejich přínos pro vytváření vlastního historického příběhu. Multiperspektivní přístup je klíčem k porozumění tomu, jak lidé v minulosti žili – vytvořený příběh by tedy měl zohlednit minimálně dvě různé perspektivy (např. prožívání a hodnocení stejné události dvěma různými lidmi). Vlastní výstup a jeho sdílení může mít různou formu (třídní sborník příspěvků, článek do regionálních novin nebo na web školy, video publikované na internetu apod.). Může být pojat individuálně i skupinově.

Příležitost pátrat a bádat v minulosti žákovi umožní prostřednictvím osobní angažovanosti porozumět lépe událostem velké historie a zmocnit se dějin. Motivuje ho k vytváření osobního vztahu k minulosti. Zkušenost vlastního vytváření historie mu umožní v budoucnu lépe posoudit historické příběhy, které vytváří někdo jiný.

Hodnoty

  • Sdílené poznání
  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • sám nebo s dopomocí vyhledá dostupné prameny ke zvolenému tématu (učí se pracovat také s databázemi, archivními nebo muzejními fondy nebo digitalizovanými zdroji)
  • analyzuje získané prameny a provádí jejich kritiku, vyhodnotí důležitost a výpovědní hodnotu utříděných zdrojů
  • zvolí formu výstupu a podřizuje mu práci se zdroji (např. vybírá přímé citace nebo ilustrace, poznamenává si odkazy na zdroje) 
  • při vytváření příběhu zohledňuje alespoň dvě různé perspektivy a vyhodnocuje, jak reagovat na jejich odlišnosti; využívá historický kontext a v případě potřeby postup konzultuje s vyučujícím
  • sdílí vytvořený příběh, dostává zpětnou vazbu od spolužáků, vyučujícího nebo jiné blízké osoby (např. pamětník, který v příběhu vystupuje, odborník spolupracující se školou)
  • reflektuje svou práci (zejména jaký zvolil postup, co se naučil, co pro něho bylo obtížné, co by příště udělal jinak)

Očekávané výsledky učení