uplatňuje rozmanité prostředky při vizuálním vyjádření smyslových zkušeností, podnětů z představ a fantazie

UAK-VFV-001-ZV9-002
divider

Popis a zdůvodnění

Výstup vede žáka k tomu, aby cíleně vybíral ze široké palety prostředků, postupů a materiálů výtvarného umění a detailněji je rozlišoval (např. prostorová tvorba může být realizována prostřednictvím sochy, plastiky, skulptury, instalace). Kombinacemi prostředků, postupů a materiálů může žák docílit osobitého vyjádření svých zkušeností, představ a fantazie. Vlastní tvorba žáka může být využita jako výchozí bod pro další tvorbu, podobně jako je tomu u postprodukce, která je hojně užívána ve výtvarném umění i v širší vizuální produkci.

Nedílnou součástí naplňování tohoto výstupu je uplatňování digitálních technologií nejen v rovině tvorby digitálního obsahu, ale také v oblasti komunikace, kolaborace a řešení problémů. Zároveň by si žák měl uvědomovat, jak jím zvolené a použité prostředky souvisejí se životním prostředím.

Je zapotřebí, aby si žák uvědomil, že tvorba má procesuální charakter a dokončené dílo může být znovu „otevřeno“ k dalším úvahám a zpracováním. Cílem jeho tvorby tedy nemusí být hotový „výrobek“, ale spíše samotný proces, ať už v rovině kognitivní (konceptuální úvahy nad tvorbou), afektivní (práce se svými emocemi nebo s emocemi diváka), či psychomotorické (hrubá či jemná motorika, řemeslné dovednosti). Současně si žák uvědomuje význam tvořivosti v různých kontextech (uměleckých, pracovních, životních). 

Hodnoty

  • Sdílené poznání
  • Respektování potřeb planety
  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • samostatně a uvážlivě vybírá výtvarné prostředky, postupy a materiály, které nejlépe odpovídají jeho tvůrčímu záměru
  • aktivně experimentuje s postprodukcí vlastní tvorby a s praktickým využitím dostupných digitálních technologií
  • integruje praktické zkušenosti s dostupnými digitálními technologiemi do své tvorby a cíleně je využívá pro realizaci výsledného artefaktu
  • vybírá a kombinuje výtvarné prostředky k vyjádření vlastního tvůrčího záměru, vycházejícího ze smyslových zkušeností, představ a fantazie

Očekávané výsledky učení