užívá pojmy výtvarného a filmového umění při komunikaci o vlastní tvorbě i o tvorbě ostatních

UAK-VFV-001-ZV5-004
divider

Popis a zdůvodnění

Při vlastní tvůrčí činnosti si žák osvojuje pojmy výtvarného a filmového umění, které mu pomáhají zvědomit si to, co tvoří, postupy, prostředky a materiály, které využívá, a výsledek jeho tvůrčí práce. Užívání pojmů, které se k výtvarnému a filmovému umění a tvůrčí práci vztahují, je důležité proto, aby žák vyjádřil své prožitky z tvorby a dovedl přiblížit vlastní tvorbu ostatním. Postupně dochází k tomu, že výtvarné i filmové umění je prostředek komunikace, kterým se dají sdělovat různé obsahy. Ty je možné sdílet s ostatními, což je velmi obohacující, neboť jejich interpretace bývá subjektivně podmíněná, a tedy různorodá. Současně je zapotřebí pojmy užívat pro popis charakterizující dílo po stránce jeho druhu a užitých prvků. 

Hodnoty

  • Sdílené poznání
  • Podpora udržitelných technologií a inovací

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • při vlastní tvůrčí práci se přirozeně učí užívat pojmy výtvarného a filmového umění tím, že je užívá učitel v konkrétních situacích při zadání tvůrčí práce, v jejím průběhu a při reflexi tvůrčích výstupů 
  • postupně si buduje a rozšiřuje slovní zásobu při komunikaci o svém tvůrčím záměru, o průběhu tvorby a jejím výsledku 
  • při komunikaci o svém díle nebo dílech ostatních užívá pojmy, jako je linie, tvar, barva, odstín, kontrast, sytost, malba, kresba, koláž, suchý pastel, tempera, zátiší, portrét, krajina, pohyblivý obraz, flipbook, fáze pohybu, iluze pohybu, projekce, zvuk, loutka, snímání
  • vnímá, v čem se popis jeho díla odlišuje od popisu ostatních a zformuluje případnou otázku na dílo své i ostatních

Očekávané výsledky učení