je otevřený nápadům, příležitostem a výzvám

KPP-NAP-000-ZV5-001
divider

Popis a zdůvodnění

STRATEGIE UČITELE

 • podporuji aktivní účast žáků na tvorbě školního prostředí, které pracuje s jejich nápady a respektuje jejich přínosy a potřeby, například žákovské parlamenty, akce žáků pro žáky
 • zapojuji žáky do participace - ve škole, v komunitě aj.
 • podněcuji vztah žáků k místu, kde žijí, například tím, že mapují, jak se místo (obec, krajina) vyvíjelo v minulosti, zkoumají souvislosti, přicházejí za místní samosprávou či komunitou s představami o dalším vývoji
 • podporuji přetváření myšlenek žáků v realitu, například prakticky pečujeme o místa v okolí školy
 • učím v krajině, pracuji při výuce s geniem loci
 • podněcuji divergentní myšlení žáků
 • integruji do výuky například: otevřené diskuze, otevřené otázky, kreativní úkoly, projekty
 • podporuji nepřímé učení prostřednictvím zkušeností - například experimentování a bádání; tvůrčí čtení a psaní; umělecké vyjádření – malování, divadlo aj.
 • využívám se žáky různé nástroje k zachycení myšlenek a nápadů, mj. brainstorming, brainwriting, myšlenková mapa, online brainstorming nástroje aj.   
 • zaměřuji se na to, aby žáci vhodně používali různé typy vyhodnocování a výběru reálných a smysluplných nápadů, například: podle stanovených kritérií; hlasování/bodování, škálování nápadů – jejich uspořádání do skupin podle jejich podobnosti nebo tématu
 • pro pokročilejší žáky zařazuji: 
  • prioritizace - vybíráme nápady, které mají největší potenciál dosáhnout cíl 
  • testování a prototypování – vybíráme několik nejlepších nápadů a testujeme je prostřednictvím prototypů, průzkumů nebo jiných metod, abychom ověřili jejich účinnost a proveditelnost
  • zapojení zainteresovaných stran – zaručuje, že vybrané nápady budou podporovány a mohou být úspěšně realizovány
 • nabízím žákům příležitost zapojit se do dobrovolných veřejně prospěšných projektů, známých jako dobrovolnictví, například podpora vrstevníků při učení, pomoc seniorům, ochrana přírody, rozvoj komunitního života, rozvojová spolupráce aj. 
 • seznamuji žáky s principy, přínosy a jednoduchými formami vizualizací budoucích scénářů
 • podporuji žáky ve vytváření a sdílení jejich představ o tom, jak by se mohly situace v životě školy či v místě, kde žijí, vyvíjet, a poskytuji prostor pro diskuzi nad návrhy jejich scénářů
 • jako žákův průvodce usměrňuji tvorbu jeho vision boardu (koláž, kresba, online verze aj.) směrem k profesnímu a životnímu směřování
 • průběžně se žáky pracuji na rozkrývání jejich priorit, hodnot, kompetenčního portfolia atd.
 • upozorňuji žáky na možnosti a příležitosti k jejich profilaci a rozvoji silných stránek

Hodnoty

 • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

NÁMĚTOVNÍK PROJEVŮ ŽÁKA:

komponenta: rozpoznávání příležitostí a výzev

 • vyhodnocuje situace v blízkém prostředí, v blízkém okolí 
 • rozpoznává příležitosti pro změnu k lepšímu

komponenta: produkce nápadů a divergentní myšlení

 • navrhuje opatření ke zlepšení situací, okolí, místa, kde žije  
 • nápady nechává volně plynout, nebojí se je vyslovit
 • využívá jednoduché nástroje k zachycení myšlenek a nápadů 

komponenta: výběr nápadů a jejich hodnocení

 • vyhodnocuje a třídí nápady v rámci zadaných kritérií, vlastních měřítek či svých aktuálních možností
 • rozhoduje se, které z nápadů může opravdu uskutečnit      

komponenta: vizualizace budoucích scénářů

 • formuluje a sdílí své představy, případně jednoduché vize o tom, jak by si přál, aby se současná situace vyvíjela
 • vizualizuje jednoduchou formou své dlouhodobé cíle v osobním i profesním životě 
 • prozkoumává propojenost různých situací, událostí, vývoje přírody a krajiny v místě, kde žije nebo v blízkém okolí, sdílí své představy o budoucím vývoji místa či regionu
 • představy či vize přehodnocuje, nezdar vnímá jako zkušenost, nevzdává se, hledá východiska

Očekávané výsledky učení