navrhne posloupnost kroků řešení jednoduchého problému

INF-INF-002-ZV5-004
divider

Popis a zdůvodnění

Žák identifikuje a definuje, vlastními slovy popíše problém, který má být vyřešen. Rozloží problém na menší, zvládnutelné části nebo kroky, které je třeba podniknout k jeho řešení. Vytvoří logickou a strukturovanou posloupnost kroků, které by měly vést k vyřešení problému. Například, pokud je problémem sestavení puzzle, žák navrhne kroky jako roztřídění dílků podle barvy, hledání rohových a okrajových dílků atd. Ověří správnost postupu řešení, hledá různé varianty postupu.

Porozumění algoritmům a schopnost s nimi pracovat je součástí základu informatiky. Rozvíjí schopnost žáka řešit problémy systematicky a logicky, formulovat standardizované pracovní postupy, které mohou být přenechány stroji (počítači).

Hodnoty

 • Sdílené poznání
 • Respektování potřeb planety
 • Podpora udržitelných technologií a inovací
 • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

 • uvažuje nad daným problémem
 • plánuje dílčí kroky, které povedou k realizaci úkolu
 • realizuje svůj návrh, zaměřuje se na posloupnost a pořadí kroků
 • sestavuje a testuje symbolické zápisy postupů
 • vyhodnocuje vytvořenou posloupnost – doplňuje, dokončuje, přetváří
 • volí různé způsoby řešení
 • rozhoduje se o správnosti/nesprávnosti svého postupu v souvislosti s výsledným řešením
 • uvažuje o modifikacích
 • vyhodnocuje jednotlivé způsoby řešení
 • hledá taková řešení, aby byla co nejefektivnější
 • dokáže interpretovat svá řešení

Očekávané výsledky učení