navrhuje realizaci aktivit v jednotlivých krocích

KPP-REA-000-ZV5-001
divider

Popis a zdůvodnění

STRATEGIE UČITELE

 • motivuji a vyzývám žáky k přebírání iniciativy v učení i praktickém životě
 • nabízím žákům volnější úkoly, projekty, které jim umožňují aktivně se ptát, vybrat si témata, rozhodovat se, plánovat své akce, nést za ně odpovědnost a řešit je nezávisle, novými originálními přístupy
 • začleňuji do výuky bloky přiměřené věku žáků zabývající se základy projektového managementu (plánování, organizování, řízení a sledování projektů od počáteční fáze až po dokončení)
 • poskytuji žákům nástroje a techniky pro rozhodování, jako je vytváření seznamů pro a proti
 • zapojuji žáky do řízení a realizace akcí, žáci jsou (spolu)organizátory, (spolu)tvůrci různých aktivit školy: školní časopisy, besídky, výstavy, zahradní slavnosti, sportovní turnaje, aktivity žákovského parlamentu, školní výlety, divadelní představení, dobrovolnické akce apod.
 • podporuji žáky a zaměřuji se na práci se zpětnou vazbou a reflexí – žáci oceňují, co se jim povedlo, pojmenovávají, co příště udělat jinak a jak, aby proces řízení a realizace zkvalitnili, pracují s chybou 
 • předkládám žákům téma hodnocení a minimalizace rizik, podporuji aplikaci jejich prevence do žákovských aktivit, projektů
 • přináším žákům příležitosti pro praktické trénování schopnosti rychle reagovat na změny, aplikovat kreativní a nové myšlenky do praxe, měnit tradiční postupy
 • zprostředkovávám žákům možnosti účasti na akcích s inovačním potenciálem, jako jsou například programy v otevřených dílnách typu FabLab, programy ve Střediscích ekologické výchovy aj.
 • reaguji na poptávku žáků, ve kterých nových dovednostech se chtějí zlepšit
 • inspiruji a motivuji žáky pro rozvoj jejich nových/inovačních dovedností ve volnočasových aktivitách, například zprostředkováním nabídky či realizací kroužků, táborů, letních žákovských škol zaměřených na výchovu k podnikavosti
 • podporuji ve škole interdisciplinární vzdělávání, které umožňuje žákům vidět věci z různých perspektiv a přicházet s novými/inovačními myšlenkami
 • začleňuji inovativní myšlenky a přístupy do svých vzdělávacích aktivit, jsem pro žáky inspirací

Hodnoty

 • Sdílené poznání
 • Podpora udržitelných technologií a inovací

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

NÁMĚTOVNÍK PROJEVŮ ŽÁKA:

komponenta: přebírání iniciativy

 • zahajuje menší žákovské aktivity
 • motivuje vrstevníky k větší aktivitě

komponenta: rozvažování a volba

 • rozhoduje se mezi různými možnostmi a zvažuje, co udělá nebo jak se zachová
 • postupuje při rozhodování obvykle následujícími kroky - identifikuje situaci, problém, který vyžaduje výběr
 • usiluje o sesbírání informací, dat bádáním, konzultacemi i z vlastních zkušeností
 • porovnává různé možnosti, které má k dispozici
 • vybírá nejlepší volbu pro danou situaci

komponenta: řízení realizace

 • vytyčuje konkrétní cíle pro realizaci drobných aktivit
 • zpracovává jednoduchý časový harmonogram
 • rozděluje úkoly a odpovědnost za jejich splnění
 • usiluje o komunikaci a spolupráci mezi lidmi v realizačním týmu, o sledování a vyhodnocování průběhu, jeho porovnávání s plánem
 • přizpůsobuje proces realizace měnícím se okolnostem
 • projevuje samostatnost a zdravé sebevědomí i v dalších a složitější aktivitách

komponenta: minimalizace rizik

 • zařazuje do žákovských aktivit a projektů proces vyhodnocení a minimalizace rizik
 • vyhodnocuje předpokládané dopady realizace nápadů na cílovou skupinu a životní prostředí
 • včas rozpoznává možná úskalí, rizika
 • stanovuje kroky pro jejich minimalizaci 
 • průběžně kontroluje stav rizik a upravuje kroky realizace podle aktuální situace

komponenta: aplikace kreativních myšlenek či inovací

 • zavádí nové, netradiční, originální myšlenky do hry, do své práce, do skupinových aktivit a týmových projektů
 • navrhuje a plánuje nezbytné kroky ke zlepšení procesů

Očekávané výsledky učení