zaznamenává do existující tabulky nebo seznamu číselná i nečíselná data pro vymezený problém

INF-INF-003-ZV5-007
divider

Popis a zdůvodnění

Žák identifikuje relevantní informace (data) vztahující se k určitému problému a tyto informace systematicky zaznamenává do předem definované struktury, jako je tabulka nebo seznam. Data mohou být číselná (např. věk, počet, délka, hmotnost, teplota) i nečíselná (např. jména, popisy, symboly, barvy, názory, pocity). Data v tabulce jsou uspořádaná do sloupců a řádků, což umožní přehledně zobrazit data podle shodných a odlišných vlastností, v seznamu jsou data uspořádaná do lineární posloupnosti, což umožňuje vyjmenovat, zapsat data podle nějakého pořadí nebo kritéria – řazení prvků do řad, číslovaného a nečíslovaného seznamu, víceúrovňového seznamu.

Žák si rozvíjí porozumění datovým strukturám a schopnost data organizovat a pracovat s nimi, tedy základní předpoklady pro práci s databázemi a porozumění informačním systémům.

Žák bude schopný identifikovat vymezený problém podle podmínek, kritérií, cíle i omezení. Tabulky a seznamy usnadní organizaci, třídění, vyhledávání a filtrování dat. Také je lze dobře importovat či propojit s dalšími aplikacemi. Žák bude zvládat shromažďovat data o vymezeném problému z různých zdrojů, pomocí různých metod (pozorování, anketa, rozhovor, knihy, internet).

Organizace a analýza dat patří do základů informatiky. Bez porozumění tomu, jak se data organizují a zaznamenávají, by měl žák obtíže s pochopením pokročilejších konceptů, jako jsou informační systémy a programování. Žijeme v datově orientovaném světě. Základní dovednosti v práci s daty připravují žáka na život a práci v moderní společnosti, kde jsou schopnosti analýzy dat stále významnější. Práce s daty může také podporovat kreativitu a inovaci, umožňuje žákovi vizualizovat a modelovat různé scénáře a situace a může vést k novým nápadům a řešením.

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • seznámí se s vymezeným problémem (úlohou)
  • seznámí se s podobou tabulky nebo seznamu, orientuje se ve sloupcích a řádcích
  • zapisuje číselná data (např. počet, délka, hmotnost, teplota) i nečíselná data (např. jména, symboly, popisy, názory, pocity)
  • zapisuje data do připravené tabulky, uspořádává je do sloupců a řádků
  • zapisuje data do připraveného seznamu (řazení prvků do řad, číslovaný a nečíslovaný seznam, víceúrovňový seznam)
  • přehledně zobrazí a třídí data podle různých kategorií, shodných a odlišných vlastností
  • uspořádává data do lineární posloupnosti, vyjmenovává a zapisuje data podle daného pořadí nebo kritéria

Očekávané výsledky učení