rozlišuje mezi osobními a společnými problémy s ohledem na různé perspektivy

KRP-RPS-000-ZV5-001
divider

Popis a zdůvodnění

STRATEGIE UČITELE

 •  zahajuji diskuzi ve třídě o běžných problémech dětí (např. neshody mezi kamarády) a brainstorming o možných řešeních
 • organizuji třídní diskuse o běžných problémech, jako jsou neshody mezi kamarády a vedu žáky k tomu, aby navrhovali řešení
 • zdůrazňuji, jak různé pocity a perspektivy mohou ovlivnit to, co považujeme za problém
 • organizuji skupinové činnosti, kde žáci společně řeší problémy
 • vyzývám je k brainstormingu a zdůrazňuji, že může existovat více řešení
 • po diskusi zkoumáme různé nápady a hodnotíme jejich proveditelnost

Hodnoty

 • Sdílené poznání
 • Podpora udržitelných technologií a inovací

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

NÁMĚTOVNÍK PROJEVŮ ŽÁKA:

komponenta: definice běžných problémů

 • identifikuje problém a navrhuje jednoduchá řešení
 • zohledňuje přitom pocity ostatních
 • rozpoznává a popisuje různé situace ve svém každodenním životě a mezi vrstevníky
 • používá jednoduché metody k analýze a porovnávání těchto situací
 • chápe jejich příčiny a důsledky
 • identifikuje problém a navrhuje možná řešení během třídních diskusí
 • vyjadřuje, jak se různé situace mohou dotknout různých lidí
 • ukazuje začínající pochopení, empatii
 • pracuje ve skupině a snaží se najít kompromis a společné řešení

komponenta: rozpoznání subjektivity v problematizaci

 • identifikuje situace, kde různí lidé mohou mít odlišné názory nebo pocity a diskutuje o nich
 • vyjadřuje porozumění pro to, že něco, co je pro něj problémem, může být pro jiného výzvou
 • vytváří příběhy nebo kresby, které ilustrují, jak různí lidé mohou vnímat stejnou situaci různě

komponenta: různorodost řešení

 • identifikuje různá řešení pro běžné situace
 • porovnává různá řešení
 • volí nejvhodnější řešení v závislosti na okolnostech
 • argumentuje a usiluje o obhajobu vhodného řešení
 • při řešení problému navrhuje různé možnosti a poslouchá návrhy svých spolužáků
 • uznává, že může existovat více správných řešení 

 

Očekávané výsledky učení