uplatňuje základní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech, svým jednáním předchází nebezpečným situacím a při jejich vzniku adekvátně reaguje

CZB-TEV-001-ZV5-005
divider

Popis a zdůvodnění

Pohybové činnosti žáků v TV se odehrávají v různých prostorech tělocvičny, hřiště, přírody, bazénu atd. Každé prostředí i každá pohybová činnost mají svá specifická pravidla bezpečnosti a hygieny. Žák má být adekvátně oblečený a obutý v souladu s nároky dané pohybové aktivity prostředí, v němž činnost provádí (tělocvična, bazén, gymnastický sál aj.). Při každé nové pohybové činnosti a přechodu do jiného prostředí učitel předává instrukce k bezpečnosti, které má žák dodržovat. Jejich znalost a dodržování jsou základem tohoto výstupu. 

Praktické uplatňování hygieny a zejména bezpečnosti při TV je jedním z hlavních předpokladů realizace pohybových činností a získávání potřebných praktických návyků zdravého využívání pohybu. 

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • rozumí základním hygienickým a bezpečnostním pravidlům při různých pohybových činnostech 
  • uplatňuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla při různých pohybových činnostech (vhodný cvičební oděv, vhodná obuv na cvičení, dodržování smluvených pravidel při pohybových činnostech) 
  • zohledňuje různá prostředí, v nichž se realizují pohybové činnosti 
  • vysvětlí význam dopomoci při pohybových činnostech 
  • poskytne dopomoc u vybraných pohybových činností  
  • poukáže na nebezpečné situace u pohybových činností, které už zná nebo by se mohly v novém prostředí vyskytnout 
  • reaguje odpovídajícím způsobem na krizovou situaci či zranění vzniklé při pohybových činnostech

Očekávané výsledky učení