uplatňuje zásady hygieny a bezpečného chování při pohybových činnostech v prostředí sportovišť a přírody; aktivně předchází krizovým situacím a při jejich vzniku adekvátně reaguje

CZB-TEV-001-ZV9-005
divider

Popis a zdůvodnění

V TV jsou žáci adekvátně oblečení a obutí v souladu s nároky dané pohybové aktivity prostředí, v němž činnost provádějí (tělocvična, bazén, gymnastický sál, příroda). Při každé nové pohybové činnosti a přechodu do jiného prostředí učitel předává instrukce k bezpečnosti, které mají žáci dodržovat. Jejich znalost a dodržování jsou základem tohoto výstupu. Daný očekávaný výstup vychází z předpokladu, že žáci na 2. stupni už většinu prostředí, v nichž se realizuje TV v dané škole, i většinu opakujících se pohybových činností znají a mohou samostatně a aktivně přispívat k dodržování hygienických a bezpečnostních pravidel.

Praktické uplatňování hygieny a zejména bezpečnosti při TV je jedním z hlavních předpokladů realizace pohybových činností a získávání potřebných praktických návyků zdravého využívání pohybu. Zvládání daných pravidel je důležité pro realizaci pohybových činností v celém dalším životě.

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • osvojí si základní pravidla bezpečného provádění pohybové činnosti a chování při pohybových činnostech
  • uvádí příklady potenciálně nebezpečných situací, které už zná nebo by se mohly při pohybových činnostech v daném prostředí vyskytnout 
  • diskutuje o konkrétních nebezpečných situacích nebo o důsledcích nedodržení pravidel bezpečnosti při pohybových činnostech
  • samostatně uplatňuje (na základě dřívějšího i aktuálního poučení a svých zkušeností) základní zásady hygieny a bezpečnosti v různých podmínkách TV a při různých činnostech
  • při vzniku nebezpečné či krizové situace se chová tak, aby ji pomohl adekvátně řešit

 

 

Očekávané výsledky učení