uplatňuje osvojené návyky a dovednosti v situacích úrazů a náhle vzniklých stavů, v rámci svých možností poskytne první pomoc ve škole

CZB-VZB-001-ZV9-005
divider

Popis a zdůvodnění

Jedná se o základní životní dovednosti, které patří do problematiky zdraví a bezpečí. Očekávaný výsledek učení znamená, že žák rozliší poranění menšího rozsahu od závažnějšího poranění a život ohrožujícího stavu. Identifikuje závažné akutní stavy vyžadující okamžitou pomoc (např. mozkový a srdeční infarkt). Zhodnotí situaci z hlediska bezpečnosti a eliminuje možná rizika (gumové rukavice, výstražná vesta atd.). Při poskytování první pomoci se řídí osvojeným postupem. Při závažnějším poranění přivolá dospělého nebo záchrannou službu.

Vhodné chování při úrazu či náhlé poruše zdravotního stavu (akutní stavy, ošetření poranění, poskytnutí první pomoci, přivolání záchranné služby) může rozhodovat o zdraví a životech lidí, proto tyto dovednosti patří do základního vzdělávání žáků na úrovni společného základu.

Hodnoty

  • Sdílené poznání
  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • rozpozná zjevný rozsah poranění (na obrázku, modelu)
  • identifikuje místo uložení pomůcek pro ošetření zranění ve škole, doma, ve veřejných institucích a prostorech (včetně umístění AED)
  • předvede v modelové situaci základní úkony poskytování první pomoci
  • předvede v modelové situaci ošetření méně závažného poranění a náhle vzniklých poruch zdraví
  • předvede správný způsob volání na záchrannou službu a komunikaci s operátorem
  • rozliší závažné akutní stavy vyžadující okamžitou pomoc (přivolání RZP), jako např. CMP, IM, kóma, křečové stavy

Očekávané výsledky učení