posoudí vliv návykových látek a závislostního chování na zdraví člověka a předvede v modelové situaci základní techniky odmítnutí návykových látek

CJS-CJS-005-ZV5-026
divider

Popis a zdůvodnění

Žák se seznamuje s riziky, která jsou spojená se zneužíváním návykových látek. Je si vědomý toho, že návykové látky mohou přímo poškodit organismus uživatele (kouření tabáku, pití alkoholu), ale mohou být svými důsledky rizikem i pro společnost (agresivní chování osob pod vlivem alkoholu, dopravní nehody). Žák je motivován i k prevenci nelátkové závislosti, která může mít dopad na všechny složky zdraví (závislost na PC hrách, sociálních sítích). Aktivizujícími metodami výuky je veden k zamyšlení nad důvody, které mohou vést člověka k tomu, že začne užívat návykové látky, a k poznání, že pro podporu vlastního zdraví je výhodné naučit se nabídky k užití návykové látky odmítat a omezovat činnosti, které mohou vést k závislostnímu chování. V modelových situacích si osvojuje základy asertivní komunikace jako techniky odolávání nátlaku.

Hodnoty

  • Sdílené poznání
  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • uplatňuje komunikační dovednosti vedoucí k asertivnímu chování (učí se říct „ne“)
  • používá techniky odmítání v konkrétních modelových situacích
  • posoudí vliv nejčastějších návykových látek na zdraví člověka
  • uvede základní znaky a možné důsledky závislostního chování
  • odůvodní výhody, které přináší život bez závislostí (zdravotní, ekonomické, společenské)
  • vybere, na koho se může obrátit (osoba, ke které má důvěru, krizové linky)

Očekávané výsledky učení