posoudí vliv návykových látek a závislostního chování na zdraví člověka a předvede v modelové situaci základní techniky odmítnutí návykových látek

CJS-CJS-005-ZV5-026
divider

Úroveň: Optimální

Důkazy o učení:

  • uvede základní znaky a možné důsledky závislostního chování 
  • odůvodní výhody, které život bez závislostí přináší (zdravotní, ekonomické, společenské)

Ilustrace očekávaného výkonu

Krátký textový popis:

Zadání pro žáky

Staňte se reportéry a uspořádejte malou anketu o kouření. Požádejte několik známých, o nichž víte, že kouří, aby vám odpověděli na několik otázek: 

  1. Kolik vám bylo let, když jste vykouřil první cigaretu?
  2. Proč jste začal kouřit?
  3. Kolik cigaret jste kouřil zpočátku, kolik kouříte nyní?
  4. Proč stále kouříte?
  5. Zkusil jste někdy s kouřením přestat?
  6. Uvědomujete si, že kouření škodí zdraví?
  7. Přináší vám kouření nějaké problémy?
  8. Chtěl byste se stát nekuřákem?

Vzájemně sdílejte získané odpovědi, diskutujte o důvodech, proč lidé kouří, a o projevech a důsledcích závislostního chování. 

Vytvořte společně poster na téma: Jaké výhody má ten, kdo nekouří. 

Popis ověřování 

Úloha má interaktivní charakter. V první části žáci individuálně shromažďují formou malé ankety informace o motivech ke kouření a životě kuřáků. Získané informace ve výuce analyzují a vyhodnocují. Výsledky vzájemné sdílejí v menších skupinách a následně prezentují ve třídě. Aktivitu žáků je vhodné směrovat ke shrnutí: Proč lidé začínají kouřit? Vědí kuřáci, že kouření poškozuje jejich zdraví i zdraví lidí v jejich okolí? Pokud ano… Proč tedy nepřestanou kouřit? Sledování projevů žáků umožňuje posoudit jejich dovednosti vhodně argumentovat pro život bez drog. 

Tvorbou posteru na dané téma jsou žáci vedeni k zamyšlení nad důvody, které mohou vést člověka k tomu, že začne užívat návykové látky a k poznání, že pro podporu vlastního zdraví je výhodné naučit se nabídky k užití návykové látky odmítat a omezovat činnosti, které mohou vést k závislostnímu chování.