zapojuje se do organizace svého pohybového režimu, plánuje své pohybové činnosti a jejich konkrétní realizaci

CZB-TEV-001-ZV5-004
divider

Popis a zdůvodnění

Znění alternativního OVU pro inkluzivní vzdělávání v TV 

- zapojuje se (pod vedením učitele, asistenta pedagoga, vychovatele) do pohybových činností v režimu školy spolu s ostatními žáky (jejich pomocí) s ohledem na úroveň svých dovedností, své zájmy; prostřednictvím zapojení se do pohybových aktivit v různých sociálních rolích zjišťuje svou pozici ve skupině 

TV sama o sobě nemůže zcela zajistit odpovídající rozvoj pohybových dovedností a tělesné zdatnosti. Je třeba využívat další možnosti zařazování pohybových činností v režimu školy (ranní cvičení před zahájením výuky, tělovýchovné chvilky, pohybové rekreační přestávky, učení v pohybu, integrovaná terénní výuka, integrovaná projektová výuka, škola v přírodě, cvičení v rámci školní družiny) a motivovat žáka k pohybovým aktivitám i mimo školu. 

Vedle režimu práce a odpočinku (spánku) a stravovacího režimu je pohybový režim jednou z nejdůležitějších částí denního režimu člověka ovlivňujících zdravý životní styl. Žák by měl být veden k pravidelné pohybové činnosti jako základu rozvoje zdraví a utváření všestranné pohody. Potřebu navyšování pohybových činností v denním režimu školy potvrdil i projekt MŠMT Pohyb a výživa. 

Hodnoty

  • Sdílené poznání
  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • zapojuje se do činností v rámci tělesné výchovy 
  • zapojuje se do dalších pohybových činností v rámci režimu školy (hledá možnosti a usiluje o zapojení do pohybových aktivit i mimo školu) 
  • plánuje a hodnotí své pohybové aktivity 
  • na základě výsledků formuluje (ve spolupráci s učitelem) doporučení k úpravám vlastního pohybového režimu

Očekávané výsledky učení