vybírá si pohybové činnosti z nabídky školy a aktivně se podílí na organizaci a realizaci svého pohybového režimu

CZB-TEV-001-ZV9-004
divider

Popis a zdůvodnění

Znění alternativního OVU pro inkluzivní vzdělávání v TV

- aktivně se podílí na organizaci a realizaci svého pohybového režimu ve škole a prostřednictvím aplikovaných pohybových aktivit prokazuje odpovídající sebevědomí a úspěšnost, klade si adekvátní motorické cíle a dosahuje jich

TV v rozsahu 2 hodin týdně nemůže zcela zajistit odpovídající rozvoj pohybových dovedností a tělesné zdatnosti. Je třeba využívat další možnosti zařazování pohybových činností v režimu školy (ranní cvičení před zahájením výuky, tělovýchovné chvilky, pohybové rekreační přestávky, učení v pohybu, integrovaná terénní výuka, integrovaná projektová výuka) a činností ve spolupráci s mimoškolními partnery (Česká unie sportu, tělovýchovné jednoty, sportovní kluby, zájmové organizace, spolky atd.). Žák na úrovni 2. stupně by se měl samostatně zapojovat do organizace a realizace svého pohybového režimu a spoluvytvářet ho podle svých potřeb a zaměření.

Na 2. stupni základního vzdělávání by se pravidelné zapojení do pohybových činností především v rámci školy mělo stát cílenou složkou péče o zdraví a rozvoj pohybové gramotnosti. Proto je navyšování času pro cílené pohybové činnosti všech žáků velmi důležité, především pro žáky, kteří mají mimo školu málo možností k pohybu, nedostatečnou podporu i málo vlastního zájmu o pohyb.

Hodnoty

  • Sdílené poznání
  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • sleduje své pohybové aktivity a hodnotí intenzitu a délku pohybových činností v průběhu dne/týdně 
  • zapojuje se do pohybových činností v rámci tělesné výchovy
  • zapojuje se do konkrétních pohybových činností v rámci režimu školy, které mu vyhovují a přispívají k jeho tělesnému rozvoji (je motivován k pohybovým činnostem i mimo školu)
  • na základě zjištěných výsledků upravuje svůj pohybový režim

Očekávané výsledky učení