předvede v modelové situaci správné chování podle pravidel silničního provozu, pohybuje se bezpečně a samostatně v reálném silničním provozu v roli chodce i cyklisty

CJS-CJS-005-ZV5-024
divider

Popis a zdůvodnění

Výuka je zaměřená na oblast dopravní výchovy. Poskytuje žákovi příležitosti osvojovat si pravidla silničního provozu. Žák je veden k bezpečnému a samostatnému pohybu v reálném silničním provozu v roli chodce i cyklisty (včetně využití e-prostředků) při školních činnostech (na dopravním hřišti). S využitím modelových situací a při akcích školy žák demonstruje správné chování ve shodě s pravidly silničního provozu aplikované do praktického života; odůvodňuje a prakticky uplatňuje bezpečný způsob chování v prostředcích veřejné hromadné přepravy a při individuální přepravě, včetně využití zádržných systémů.

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • prokáže znalost pravidel silničního provozu na dopravním hřišti
  • popíše prvky výbavy cyklisty
  • zdůvodní používání bezpečnostních prvků ve výbavě cyklisty
  • popíše použití zádržných systémů v dopravních prostředcích
  • diskutuje o situacích v dopravě, kterých byl svědkem při akcích školy
  • uplatňuje osvojené znalosti a dovednosti při samostatném pohybu v dopravě (v modelových situacích nebo při akcích školy)
  • zhodnotí cestu, kterou si vyhledá pomocí online aplikace, z hlediska bezpečnosti

Očekávané výsledky učení