analyzuje a hodnotí tělesné a psychosociální změny v období dospívání a adekvátně na ně reaguje, rozezná nevhodné i nekonsenzuální chování související se sexualitou ve fyzickém i digitálním prostředí

CZB-VZB-001-ZV9-004
divider

Popis a zdůvodnění

Výchova k sexuálnímu a reprodukčnímu zdraví přistupuje k sexualitě jako k součásti komplexních mezilidských vztahů a kultury, propojuje její biologické, psychosociální a etické aspekty. Výuka se zaměřuje na změny v dospívání a v souladu s vývojovými zvláštnostmi a potřebami žáků otevírá otázky partnerských vztahů, reprodukce, kultivovaného sexuálního chování i ohrožení sexuální kriminalitou.

Výuka zaměřená na ochranu sexuálního a reprodukčního zdraví je neoddělitelnou součástí výchovy ke zdraví a bezpečí. Je koncipovaná v bio-psycho-sociálním pojetí s výrazným etickým rozměrem. Pro žáky je průvodcem v období dospívání. Výuka se zaměřuje na změny v dospívání a v souladu s vývojovými zvláštnostmi a potřebami žáků ovlivňuje pozitivní přijetí vlastního těla a vlastní pohlavní identity. Podporuje respektující chování ve vztazích a destigmatizaci ne-heterosexuality. Otevírá otázky partnerských vztahů, reprodukce, kultivovaného sexuálního chování, ale také problémy nevhodného i nekonsenzuálního chování souvisejícího se sexualitou. Zahrnuje prevenci výskytu rizikových projevů chování (sexuální kriminalita, sexuální zneužívání, šíření chorob přenosných pohlavním stykem včetně HIV/AIDS apod.). 

Hodnoty

 • Sdílené poznání
 • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

 • charakterizuje jednotlivá období lidského života
 • analyzuje a hodnotí s užitím vhodné terminologie tělesné změny v období dospívání a fyziologické procesy probíhající v organismu 
 • uvede příklady, jak vhodně reagovat na změny v psychosociální oblasti v období dospívání (sebeuvědomění, sebeprosazování, abstraktní myšlení, výkyvy nálad, nabývání vlastních postojů a odpovědnosti, osobních životních hodnot, rozlišování vlastních silných a slabých stránek, zájem o sexualitu, navazování vztahů ve skupině vrstevníků, odpoutávání od rodičů aj.)
 • charakterizuje princip početí a období gravidity
 • rozliší, které chování odpovídá sexuální normě a které ji překračuje (z hlediska věku, zdraví, práva, etiky, sociokulturního prostředí aj.)
 • rozezná nevhodné chování a nevhodnou komunikaci v souvislosti se sexuálním zneužíváním a sexuální kriminalitou
 • v modelových situacích uplatňuje respektující chování ve vztazích
 • je si vědomý toho, že někteří lidé se mohou chovat ve fyzickém i digitálním prostředí proti etickým i legislativním pravidlům a ohrožovat bezpečí druhých a že má právo takové chování odmítnout a oznámit odpovědné dospělé osobě
 • obrátí se v případě rizika či přímého ohrožení na odbornou pomoc

Očekávané výsledky učení