analyzuje a hodnotí tělesné a psychosociální změny v období dospívání a adekvátně na ně reaguje, rozezná nevhodné i nekonsenzuální chování související se sexualitou ve fyzickém i digitálním prostředí

CZB-VZB-001-ZV9-004
divider

Úroveň: Optimální

Důkazy o učení:

  • uvede příklady, jak vhodně reagovat na změny v psychosociální oblasti v období dospívání
  • rozliší, které chování odpovídá sexuální normě a které ji překračuje
  • rozezná nevhodné chování a nevhodnou komunikaci v souvislosti se sexuálním zneužíváním

Ilustrace očekávaného výkonu

Krátký textový popis:

Zadání pro žáka

Seznamte se s příběhem Moniky. Na základě příběhu definujte „problém“, který z něj vyplývá. Navrhněte tři možná řešení dané situace. Následně po zvážení všech „pro“ a „proti“ vyberte řešení, které vám v této situaci přijde jako nejvhodnější. 

Monice je 16 let. S Petrem, kterému je 19 let, se poznala na sociálních sítích. Nejprve si několik měsíců jen psali a vyměnili si spoustu fotek. Petr občas navrhl setkání, komplikací však bylo, že každý bydlel v jiném městě. Jednou před víkendem Hanka prozradila, že rodiče odjíždí na chalupu. Petr navrhl, že by přijel Hanku navštívit. Hanka nejdříve váhala, ale po Petrově naléhání a přemlouvání souhlasila a napsala mu svou adresu. Domluvili se, že se sejdou u ní doma kolem 18. hodiny. A opravdu, přesně v 18 hodin zařinčel zvonek a u dveří bytu Hančiných rodičů stál Petr. Těšila se na něj. Byl ještě hezčí než na fotkách. Na přivítanou se políbili. Chvíli si povídali a pak se začali mazlit. Na Hanku to ale bylo příliš rychlé …

 

Popis ověřování

Úloha otevírá otázky partnerských vztahů, reprodukce, kultivovaného sexuálního chování, ale také problémy nevhodného i nekonsensuálního chování souvisejícího se sexualitou.

Úkolem žáka je nejdříve identifikovat v příběhu možný problém na základě informací, které získal (nejen v rámci výuky ve škole, ale také v rodině) v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví (antikoncepce, pohlavně přenosné nemoci, neplánované těhotenství, partnerské a manželské vztahy, sexuální zneužívání a týrání atp.). Úkolem je navrhnout možná řešení vzniklé situace a poté se rozhodnout a zdůvodnit, které řešení považují za nejvhodnější.

 Nabízená aktivita by měla žáky také motivovat k úvahám o tom, že každé rozhodnutí, které udělají (v jakékoli oblasti, pro sexuální a reprodukční zdraví to platí obzvláště), může ovlivnit celý jejich další život (event. život posuzované osoby v předloženém příběhu). Žáci „nanečisto“ zvažují důsledky (svého) rozhodnutí, např. v otázkách volby „prvního pohlavního styku“. Přemýšlením nad možnými variantami, např. pokud se rozhodne Monika pro variantu „ano“, má na výběr další možnosti: Použije nějakou antikoncepční metodu? Která z možných metod bude nejvhodnější? Kdo zajistí antikoncepci (ona, nebo partner)? Co když metoda selže? Na koho se obrátí o pomoc? Pokud metoda selže a těhotní, je připravena mít dítě? Takto lze pokračovat dále. 

Žák má prokázat schopnost kritického myšlení v celém spektru témat výchovy k sexuálnímu a reprodukčnímu zdraví.