posoudí, co nebo kdo na něj má vliv ve fyzickém a digitálním prostředí, v modelové situaci odmítne nepříjemnou nebo rizikovou komunikaci

CJS-CJS-002-ZV5-010
divider

Popis a zdůvodnění

Žák uvede příklady osob a situací ve fyzickém i digitálním prostředí, které mají vliv na jeho každodenní život. Zároveň zhodnotí, jakého charakteru tyto vlivy jsou a co přinášejí (např. zachování psychického či fyzického zdraví, bezpečnost). Učí se chovat bezpečně ve fyzickém i online prostředí, seznámí se s různými způsoby, jak odmítnout nepříjemnou komunikaci. Postupně se učí a procvičuje, jak vyjádřit své názory tak, aby byla respektována práva a pocity jeho i druhých.

Hodnoty

  • Podpora udržitelných technologií a inovací
  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • pracuje s případovými situacemi a příběhy a identifikuje, jak, čím a kým se nechávají ovlivňovat dílčí postavy
  • rozliší, o jaké vlivy se jedná (pozitivní, negativní, dobrovolné, povinné)
  • zamýšlí se nad svým životem a svým okolím a popíše, jak, čím a kým se nechává ovlivňovat
  • uvede příklady rizikových situací, do kterých se může ve fyzickém a digitálním prostředí dostat
  • uvede příklady pravidel pro slušnou a bezpečnou komunikaci ve fyzickém a digitálním prostředí
  • procvičuje, jak odmítnout nepříjemnou komunikaci bez použití agresivity

Očekávané výsledky učení