zhodnotí, co nebo kdo má vliv na něj a na jeho rozhodování ve fyzickém a v digitálním prostředí

CAS-VKO-001-ZV9-004
divider

Popis a zdůvodnění

Žák se zamyslí nad vlivem osob a situací ve fyzickém i digitálním prostředí na jeho každodenní život, vnímání a rozhodování. Zároveň zhodnotí, jakého charakteru tyto vlivy jsou a co přinášejí (např. zachování psychického či fyzického zdraví, sociálně patologické chování, protiprávní chování).

Žáci jsou dennodenně aktéry mnoha sociálních interakcí ve fyzickém i digitálním prostředí. Je nutné, aby rozuměli tomu, jaký mají dílčí faktory ve fyzickém i digitálním prostředí vliv na jejich vnímání sebe sama, každodenní život, rodinu, okolí i společnost. Znalost takového kontextu je klíčová pro současný i budoucí život žáků a vytvoření jejich vlastního názoru a pro přijímání informovaných a odpovědných rozhodnutí.

Hodnoty

  • Podpora udržitelných technologií a inovací
  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • zmapuje, jak, v čem, čím a kým se nechává ovlivňovat ve fyzickém i digitálním prostředí
  • rozliší, o jaké vlivy se jedná (např. pozitivní, negativní, dobrovolné, povinné, krátkodobé, dlouhodobé)
  • na příkladech vysvětlí, jak může míra socializace (např. rodina, přátelé, sociální sítě) ovlivňovat vnímání sebe sama i svého okolí
  • na příkladu konkrétních situacích ze života (např. volba střední školy, volby do školního parlamentu) pojmenovává, co má na člověka vliv

Očekávané výsledky učení