rozpozná ve svém okolí a v digitálním světě jednání a chování, které není v souladu s pravidly a není možné ho tolerovat a přehlížet, a adekvátně na něj zareaguje

CJS-CJS-002-ZV5-008
divider

Popis a zdůvodnění

Očekávaný výsledek učení směřuje k vybavení žáka dovedností jasně pojmenovat chování, které není v souladu s pravidly, které žák zná. Zároveň rozvíjí jeho citlivost rozlišovat i další jednání a chování, které není možné tolerovat a přehlížet, i když třeba zatím žák nedokáže identifikovat, které normy takové jednání a chování nerespektuje. Rozvíjí jeho vůli upozornit na takové jednání či chování vhodnou osobu / na vhodném místě a jeho dovednost upozornit na to efektivním způsobem.

Hodnoty

  • Podpora udržitelných technologií a inovací
  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • analyzuje modelovou situaci a jasně označí, které chování a jednání je v rozporu s pravidly a nelze ho tolerovat, a vysvětlí proč
  • s dopomocí učitele pojmenuje rizika navrhovaných postupů, které jsou reakcí na porušení pravidel a nevhodné jednání a chování
  • seznámí se s doporučovanými postupy v jednotlivých situacích (volání na tísňovou linku, oznámení nevhodného chování učiteli / rodiči / jiné důvěryhodné osobě či autoritě)
  • v modelových situacích procvičuje správné chování a jednání v ohrožujících situacích, kdy je žák v roli svědka či potenciální oběti

Očekávané výsledky učení