respektuje pravidla bezpečného zacházení s digitálními zařízeními i daty a zásadami zdraví neohrožujícího chování v digitálním prostředí

KDI-BZK-000-ZV5-001
divider

Popis a zdůvodnění

STRATEGIE UČITELE

  • nastavujeme společně na základě příkladů a zkušeností pravidla bezpečného zacházení s digitálními technologiemi
  • vedu žáky k tomu, aby pravidla podporovala aktivní přístup žáků k využívání digitálních technologií, a současně dbáme na to, aby pravidla podporovala digitální pohodu (wellbeing) žáků a vedla je k ochraně jejich duševního, fyzického a sociálního zdraví
  • volím takové aktivity, ve kterých mají žáci příležitost přemýšlet o dopadech využívání digitálních technologií (pozitivních i negativních) na člověka, společnost i v kontextu cílů udržitelného rozvoje

Hodnoty

  • Podpora udržitelných technologií a inovací
  • Sdílené poznání
  • Respektování potřeb planety
  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

NÁMĚTOVNÍK PROJEVŮ ŽÁKA:

komponenta: ochrana obsah, soukromí v digitálním prostředí

  • s porozuměním dodržuje základní pravidla ochrany zařízení a dat, rozpozná základní rizikové situace a vhodně na ně reaguje

komponenta: vliv digitálních technologiích na wellbeing a sociální začlenění

  • respektuje pravidla bezpečného a zdraví neohrožujícího chování při práci s digitálními technologiemi

komponenta: dopad digitálních technologií a jejich používání na životní prostředí

  • vyjmenuje příklady dopadů používání digitálních technologií životní prostředí

Očekávané výsledky učení