Výchova k občanství

divider

Obsah vzdělávacího oboru Výchova k občanství zastupuje očekávané výsledky učení směřující k porozumění společnosti v její rozmanitosti a v širších souvislostech, což zahrnuje proaktivní i kritický přístup k sobě samému, ke společnosti, k dění ve svém regionu, v České republice a ve světě a k informacím obecně. Vzdělávací obsah je členěný do tří tematických okruhů: Já ve společnosti, Odpovědný občan, Já a svět financí. 

Očekávané výsledky učení se zaměřují na rozpoznávání a posuzování společenských rolí, práci s předsudky a stereotypy, na rozpoznávání toho, co ovlivňuje rozhodování a jak se odrážejí hodnoty v různých životních situacích. Specifikem je zaměření na problematiku demokracie a lidských práv, na orientaci ve veřejném a politickém dění na místní, regionální, národní i mezinárodní úrovni, na rozvoj právního a občanského povědomí pro běžné situace fyzického i digitálního života. Očekávané výsledky učení se dále zaměřují na přijímání, rozvíjení a uplatňování odpovědného přístupu na všech úrovních občanského života, včetně respektování lidských práv a svobod a také základních ústavních hodnot, podílení se na veřejném dění na různých úrovních a uplatňování zásad finanční gramotnosti.

Očekávané výsledky učení

Já ve společnosti

Odpovědný občan

Já a svět financí