kriticky posuzuje dění ve svém regionu, v České republice a ve světě

CAS-VKO-002-ZV9-011
divider

Popis a zdůvodnění

Získávání informací o dění ve světě žákům zpřístupňuje globální perspektivu. To jim umožní lépe pochopit komplexnost globálních vztahů, společenských problémů a ekonomických aspektů. Žáci by se měli orientovat v dění v okolním světě a tím i porozumět národním i globálním trendům či ekonomickým nebo ekologickým výzvám. Žáci pracují se zdroji informací a s mediálními sděleními, samostatně vyhledávají informace, ověřují jejich pravdivost a důvěryhodnost, rozpoznávají a identifikují problematická nebo sporná místa. Prostřednictvím práce s informačními zdroji se seznamují s tím, jakou úlohu mají média v informační společnosti (co mohou ovlivnit nebo způsobit).

Kritické myšlení je klíčovou dovedností pro život ve složité a informačně nabité společnosti. Kriticky posuzovat informace a události umožňuje žákům přijímat informovaná stanoviska a rozhodnutí, rozlišovat mezi fakty a názory a vnímat různé perspektivy. Informovanost podporuje participaci občanů, přijímání demokratických hodnot a uvědomění si globálních souvislostí. Tyto dovednosti souvisejí s rozvojem demokratického občanství, ale také s prací s digitálními nástroji a v digitálním prostředí (včetně sociálních sítí).

Hodnoty

  • Sdílené poznání
  • Podpora udržitelných technologií a inovací

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • vyhledává příklady aktuálního dění z regionu, státu i světa a uvede informační zdroje, ze kterých čerpal
  • pracuje s různými zdroji informací, včetně tištěných médií, online zpravodajství, publikací, odborných článků, blogů atd.
  • vyjadřuje své názory a stanoviska k aktuálnímu dění
  • rozlišuje fakta a názory ve sdělení o aktuálním dění
  • na příkladech ilustruje, jakou roli mají svobodná, nezávislá a pluralitní média
  • analyzuje způsoby, kterými média prezentují informace
  • vyhledá příklady zkreslených nebo manipulativních informací o aktuálním dění
  • vyhledává příklady, kdy měla média klíčovou roli pro informovanost občanů nebo pro podporu demokracie

Očekávané výsledky učení