vysvětlí, jak přírodní a společenské faktory ovlivňují přirozený i migrační pohyb obyvatel a strukturu i rozmístění obyvatelstva v různých místech a regionech

GEO-GEO-002-ZV9-008
divider

Popis a zdůvodnění

OVU je zaměřený na porozumění stavu a proměnám struktury obyvatelstva v Česku i v různých regionech světa a na dopad těchto změn na společnost, ekonomiku i přírodu v daném regionu. Toto poznání žák aplikuje při vysvětlení populačního růstu/poklesu a rozdílů ve struktuře obyvatel v různých regionech světa i na aktuální demografickou situaci v Česku. Tento OVU tedy ve zvýšené míře pracuje s prostorovým rozložením i časovým vývojem, přičemž důraz je nutné klást na predikci do budoucna.

Rozdílné trendy vývoje počtu a věkové struktury obyvatel napříč zeměmi světa mají své příčiny a přímé či zprostředkované důsledky na společnost, ekonomiku i přírodu často nejen v daném regionu. Porozumění této situaci je předpokladem pro pochopení různých souvisejících jevů a procesů a mimo jiné i různých politik, tedy státem zaváděných opatření (např. věk odchodu do důchodu) nebo proměn orientace firem na jiný produkt a klienty.

OVU dále cílí na pochopení přírodních a společenských faktorů, které ovlivňují stávající rozmístění a pohyb obyvatel (pull a push faktory) i jejich možný vývoj v různých regionech světa včetně dopadů na společnost, ekonomiku a přírodu ve zdrojové i cílové zemi migrantů. Porozumění těmto principům žák aplikuje na aktuální situaci v regionech světa či Česku. OVU má značný prostorový aspekt, nicméně zdůraznit je nutné i časový vývoj s pokusem o predikci budoucího vývoje.

Pochopení, jakým způsobem přírodní a společenské faktory ovlivňují stávající rozmístění a pohyb obyvatel (pull a push faktory) v různých regionech světa a jaké dopady mají na společnost, ekonomiku a přírodu ve zdrojové i cílové zemi migrantů, je předpokladem pro uvážlivý a informovaný postoj jedince k budoucím změnám, jež migrace vyvolají. Mimo jiné (v postupných krocích) je akcentována nutnost rozvoje hodnot směřující k rozvoji sociální spravedlnosti žáků.

Hodnoty

  • Sdílené poznání
  • Respektování potřeb planety
  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • z údajů v tabulkách a grafech (vč. věkové pyramidy) vyčte hlavní změny v počtu, pohybu a struktuře obyvatel, uvádí jejich pravděpodobné příčiny a odhaduje jejich důsledky do budoucna
  • využívá základní demografické ukazatele při srovnávání populací (porodnost, úmrtnost, naděje dožití, přirozený přírůstek, migrační přírůstek, podíl vysokoškolsky vzdělaných aj.)
  • vyhledá příklady, jak lze strukturu a pohyb obyvatelstva ovlivnit prostřednictvím politiky státu, rozvojové pomoci apod.
  • pro vybraná místa a regiony uvádí faktory, které podmínily rozmístění (hustotu zalidnění) a pohyb (zejm. push a pull faktory) obyvatelstva a odhaduje, které faktory budou ovlivňovat rozmístění a pohyb obyvatel do budoucna
  • na příkladu své místní oblasti, Česka nebo jiného místa či regionu uvede pozitivní a negativní dopady struktury a migrace obyvatelstva na cílovou lokalitu
  • ve spolehlivých zdrojích vyhledá příklady řešení dopadů mezinárodní migrace 
  • reflektuje své postoje k migrantům a navrhuje, jak může osobně přispět k překonání hlavních problémů spojených s migrací (mezinárodní migranti, migrace obyvatel z venkova do měst apod.)

Očekávané výsledky učení