specifikuje proměnu krajiny, sídel a hranic politických forem lidského spolčování od pravěku po současnost pomocí map a dalších informačních zdrojů

CAS-DEJ-001-ZV9-008
divider

Popis a zdůvodnění

Očekávaný výsledek učení vychází z reálné zkušenosti žáka s vlastním okolím a potřeby orientace v prostoru. Ukazuje rozdílné zobrazení světa v různých období a také na různých místech světa a vede k uvědomění, že jeho vlastní vnímání a používání mapy může být ovlivněné místem a kulturou, ve které žije. Vytyčování hranic v prostoru ve formě politických nebo národních celků je spojováno s mocenskými nároky, ve kterých je „historický nárok“ na území běžně doprovázen konflikty mezi různými zájmovými skupinami. Žák chápe mapu jako možnou vizualizaci historických událostí a pramen historikovy práce, využívá mapy z různých období. Klade si otázky po možných záměrech tvůrců map a popisuje možné dobové perspektivy jejich vzniku, odpovídá na otázky spojené se změnou a trváním (proč se měnily hranice států, jaké války a události vedly k proměnám měst a hranic).

Na vybraných mapách demonstruje vliv industrializace a urbanizace na proměnu krajiny a životního prostředí, charakterizuje pozitivní/negativní důsledky uvedených procesů, diskutuje o možném předcházení negativním důsledkům do budoucna. Pro práci využívá i srovnávací fotografie míst a další zdroje.

Hodnoty

  • Sdílené poznání
  • Respektování potřeb planety

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • pracuje s mapami z různých historických období a z různých regionů (lokální i globální); definuje pojmy a prvky spojené s prací s mapou (legenda, hranice, sídla, škály, barevné rozlišení)
  • s pomocí učitele porovná různé mapy z různých časových období a určí perspektivu autorů map, vysvětlí význam mapy jako pramene historikovy práce
  • na mapách ukáže, k jakým změnám v průběhu času došlo, a jako argument pro své závěry použije historické události (války, územní nároky, diplomatická jednání a závěry, motivace lidí žijících v daném regionu)
  • využije mapu jako historický pramen, který umí odpovídat na žákem definované otázky (co a proč se stalo, kde to na mapě lze vidět, co k tomu vedlo, jaké to mohlo mít důsledky)
  • ve spolupráci s učitelem vyhledá a charakterizuje mapy spojené s industrializací a urbanismem alespoň ze dvou časových období; popíše, k jakým změnám došlo a co se nezměnilo, využívá k tomu další zdroje, jako např. srovnávací fotografie míst; určí, jaké můžou být současné i budoucí důsledky proměny krajiny s ohledem na udržitelný rozvoj

Očekávané výsledky učení