prozkoumá průběh a výsledky voleb v České republice, rozhodování občanů při volbách a jejich zapojování do veřejného politického dění

CAS-VKO-002-ZV9-006
divider

Popis a zdůvodnění

Žák vlastními slovy popíše, jakým způsobem probíhají volby v ČR (komunální volby, krajské volby, volby do Poslanecké sněmovny, volby do Senátu, volby prezidenta, volby do Evropského parlamentu). Žák charakterizuje různé druhy voleb a identifikuje mezi nimi rozdíly. Žák se seznamuje s podmínkami a principy svobodných a férových voleb. Uvádí příklady, jak se občan může aktivně či pasivně zapojovat do politického života. S tématem voleb souvisí povědomí o aktuální politické situaci, včetně sledování volebních kampaní. Právě na praktické analýze volebních kampaní se žáci mohou hlouběji dostat k politickým tématům a ujasňovat si své politické názory i svou budoucí politickou angažovanost.

Právo volit je jedním ze základních práv, na kterých stojí naše demokratická společnost. Férové a svobodné volby jsou zároveň jednou z podmínek pro důstojný život v demokratické společnosti. Toto téma může ovlivnit zájem žáka o politické dění, může to posílit vlastní volební účast, budoucí politickou angažovanost i důvěru v demokracii obecně. Analýza volebních kampaní je praktickým krokem pro pochopení politického dění a zároveň rozvíjí čtenářskou gramotnost a orientaci v mediálním prostoru. Volby souvisejí s rozhodováním, proto je důležité, aby žák identifikoval, co ho ovlivňuje a podle čeho se rozhoduje. Podstatné je to, aby žák nevnímal volby jako něco vzdáleného, ale jako nástroj, jak může ovlivňovat dění kolem sebe.

Hodnoty

  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • popíše rozdíly mezi jednotlivými druhy voleb v ČR
  • vysvětlí, na jakých principech jsou volby založené
  • na příkladu vysvětlí rozdíl mezi aktivním a pasivním volebním právem
  • diskutuje o tom, jaké přínosy a nevýhody mají volby pro občana a pro společnost jako celek
  • analyzuje alespoň dvě volební kampaně a porovná je mezi sebou
  • vyhledá příklady nebo příběhy, jak se někdo přímo nebo nepřímo zapojuje do veřejného politického dění

Očekávané výsledky učení