prokáže pochopení principu hlasování a jeho významu pro život v demokratické společnosti 

CJS-CJS-001-ZV5-005
divider

Popis a zdůvodnění

Formou hry (simulace) získá žák základní povědomí a zkušenosti s praktikováním voleb. Tato zkušenost je vhodným předpokladem pro pozdější porozumění volebním principům a volebním systémům. Díky této zkušenosti žák porozumí tomu, jaké principy jsou při volbách uplatňovány, co při volbách dělá občan, proč je důležité se účastnit voleb a jak volby souvisejí s demokracií. Žák si buduje povědomí o tom, že ČR je demokratickým státem uvnitř Evropské unie.

 

Hodnoty

  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • zapojuje se do praktikování nebo simulace voleb k tématu, které je blízké jeho věku a zkušenostem
  • diskutuje o tom, co mohou volby ovlivnit, a to na regionální, krajské, národní i evropské úrovni
  • jednoduše vysvětlí, proč jsou volby důležité
  • na příkladu popíše, jaká pravidla nebo principy by měly být při volbách dodrženy
  • v reálných situacích hlasuje a učí se respektovat výsledky hlasování
  • uvede na příkladu a diskutuje o tom, jak občané můžou ovlivňovat dění v obci
  • podílí se na akci nebo aktivitě, která přispívá k řešení konkrétního problému ve škole nebo v obci a směřuje ke zlepšení podmínek života občanů

Očekávané výsledky učení