na základě znalosti základních mechanismů vzniku nemocí (infekčních, neinfekčních, degenerativních, psychosomatických aj.) uplatňuje zásady aktivní ochrany zdraví

CZB-VZB-001-ZV9-002
divider

Popis a zdůvodnění

OVU rozvíjí a aplikuje znalosti a dovednosti žáků o stavbě lidského těla, fungování orgánových soustav a o metabolických procesech probíhajících v organismu. Žáci s pomocí učitele vyvozují základní mechanismy vzniku nemocí a navrhují možnosti, jak výskyt jednotlivých onemocnění eliminovat. Žáci jsou podporováni v diskusích o preventivních způsobech chování spojených s ochranou proti přenosným infekčním chorobám včetně HIV/AIDS. V problematice neinfekčních epidemií vycházejí z faktu, že tyto nemoci jsou vázané na životní styl a vyskytují se zejména ve vyspělých zemích, tedy i v ČR. Zdůrazněny jsou rizikové faktory životního stylu, které se mohou na vzniku těchto nemocí podílet. 

Výchova ke zdraví a bezpečí zprostředkovává žákům osvojit si a uplatňovat zdravotně relevantní chování na úrovni dostupných zdravotních informací, umožňuje žákům zdravotně relevantní informace vyhodnocovat, aplikovat a využívat k podpoře zdraví. Zkušenosti s pandemií covid-19 nastavily potřebu věnovat ve výchově ke zdraví a bezpečí více pozornosti epidemickým opatřením a zásadám zdravotně preventivního chování při šíření infekčních chorob. OVU se zaměřuje na uplatňování hygienických zásad, protiepidemických opatření, využívání zavedeného systému řádného i nadstandardního očkování, ale i řešení dopadu pandemie na oblast duševního zdraví. Neinfekční epidemie (zejména kardiovaskulární a nádorová onemocnění) tvoří dlouhodobě nejčastější příčiny úmrtí v ČR.

Hodnoty

 • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

 • dává do souvislosti znalosti o funkci orgánových soustav lidského těla s možnými příčinami poškození zdraví
 • dává do souvislosti životní styl a výskyt neinfekčních onemocnění
 • rozřadí jednotlivá infekční onemocnění do skupin: alimentární nákazy (spojené s výživou člověka, kdy vstupní branou infekce je trávicí trakt), respirační nákazy (spojené se šířením nákaz zejména vzdušnou cestou, tzv. kapénkovou infekcí, vstupní branou infekce jsou horní cesty dýchací), pohlavně přenosné nemoci (šířené zejména nechráněným pohlavním stykem), zoonózy (infekční nemoci přenášené zvířaty, vstupní branou infekce je nejčastěji kůže)
 • uvede cesty přenosu často se vyskytujících infekčních chorob a navrhuje preventivní opatření před jejich nákazou (respirační, alimentární, pohlavně přenosné nemoci a nemoci spojené s pobytem v přírodě)
 • uplatňuje základní hygienická opatření při prevenci nákazy i šíření přenosných nemocí
 • zdůvodní základní postupy prevence epidemií a pandemií (omezení pohybu osob, karanténa, ochrana před vstupem infekce do organismu, posílení schopnosti organismu bránit se proti infekci, příp. očkování)
 • zdůvodní doporučené způsoby chování v situacích epidemie a pandemie
 • vysvětlí význam zdravého životního stylu pro snížení výskytu a dopadu zdravotních problémů, regeneraci organismu, zvládání životních stresorů a zlepšení kvality života
 • určí možná rizika rozvoje a dopady psychosomatických nemocí
 • uplatňuje preventabilní chování ve vztahu k rozvoji degenerativních nemocí

Očekávané výsledky učení