zvládá v souladu s individuálními možnosti osvojované pohybové dovednosti a uplatňuje je v individuálních a týmových pohybových činnostech

CZB-TEV-001-ZV9-001
divider

Popis a zdůvodnění

Znění alternativního OVU pro inkluzivní vzdělávání v TV

- zvládá v souladu se svými individuálními možnostmi, potřebami a aktuálním zdravotním stavem osvojované pohybové dovednosti a uplatňuje je v individuálních a týmových pohybových činnostech 

Žáci si na 2. stupni osvojují v TV široké spektrum pohybových dovedností. Není reálné vytvářet ke každé dovednosti samostatný OVU. Proto v popisu k obecněji pojatému OVU vymezujeme obsah, který by měl společným základem rozvoje pohybových dovedností:

průpravná, kondiční, kompenzační, relaxační a jiná cvičení s korektivním efektem; psychomotorická cvičení a hry nesoutěžního charakteru; pohybové hry s různým zaměřením, netradiční pohybové hry v různém prostředí; gymnastika – akrobacie, přeskoky, cvičení s náčiním a na nářadí; estetické a kondiční formy cvičení s hudbou a rytmickým doprovodem, tanec; úpoly a základy sebeobrany; atletika – běh (rychlý, vytrvalý), skok do dálky, skok do výšky, hod míčkem; sportovní hry – házená, fotbal, basketbal, volejbal, florbal (volba 2 her) – herní činnosti jednotlivce, herní kombinace, herní systémy, utkání; turistika a pobyt v přírodě – příprava turistické akce, chůze se zátěží, táboření, hry a pohybové činnosti v přírodě; lyžování (podle podmínek školy) – sjezdové a běžecké lyžování, bezpečnost v zimní horské krajině. Další pohybové činnosti podle podmínek škol.

Jedním z hlavních cílů TV je umožnit žákům osvojit si co nejširší spektrum pohybových dovedností, z nichž některé budou zařazovat do svého pohybového režimu a rozvíjet je celoživotně. Rozvoj pohybových dovedností je předpokladem pro další celoživotní pohybové vzdělávání a socializaci.

Hodnoty

  • Sdílené poznání
  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • zvládá dílčí pohybové dovednosti ve zjednodušených podmínkách, s podpůrnými pomůckami nebo s dopomocí
  • zvládá osvojované pohybové dovednosti v základním uceleném provedení
  • zvládá pohybové dovednosti samostatně nebo ve vazbě na jiné pohybové dovednosti
  • tvořivě uplatňuje osvojené pohybové dovednosti v individuálních i týmových pohybových činnostech

Očekávané výsledky učení