zvládá v souladu s individuálními možnostmi osvojované pohybové dovednosti a uplatňuje je v individuálních a týmových pohybových činnostech

CZB-TEV-001-ZV5-001
divider

Popis a zdůvodnění

Znění alternativního OVU pro inkluzivní vzdělávání v TV 

- zvládá v souladu se svými individuálními možnostmi, potřebami a aktuálním zdravotním stavem osvojované pohybové dovednosti a uplatňuje je v aplikovaných (individuálních a týmových) pohybových činnostech  

Žák si na 1. stupni osvojuje v TV spektrum pohybových dovedností na odpovídající úrovni. Není reálné vytvářet ke každé dovednosti očekávaný výsledek učení (OVU). Proto v popisu k obecněji pojatému OVU vymezujeme obsah, který by měl být společným základem pohybového rozvoje:

průpravná, kondiční, kompenzační, relaxační a jiná cvičení s korektivním efektem; psychomotorická cvičení a hry nesoutěžního charakteru; pohybové hry – s různým zaměřením; rytmické a kondiční formy cvičení – cvičení s hudbou nebo rytmickým doprovodem; základy gymnastiky – průpravná cvičení, akrobacie, cvičení s náčiním a na nářadí; průpravné úpoly – přetahy, přetlaky, pády; základy atletiky – běh (rychlý a vytrvalostní), skok do dálky, skok do výšky, hod míčkem; základy sportovních her – manipulace s míčem či jiným herním náčiním, herní činnosti jednotlivce, spolupráce ve hře, utkání podle zjednodušených pravidel; plavání – základní plavecká výuka, prvky sebezáchrany a bezpečnosti; turistika a pobyt v přírodě – chůze v terénu, hry a další pohybové činnosti v přírodě. Další činnosti podle podmínek škol.

Jedním z hlavních cílů TV je umožnit žákům osvojit si co nejširší spektrum pohybových dovedností, z nichž některé budou žáci zařazovat pravidelně do svého pohybového režimu a rozvíjet je celoživotně. Rozvoj pohybových dovedností je předpokladem pro další celoživotní pohybové vzdělávání.

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • zvládá dílčí pohybové dovednosti ve zjednodušených podmínkách, s podpůrnými pomůckami nebo s dopomocí 
  • zvládá osvojovanou pohybovou dovednost v základním uceleném provedení 
  • zvládá pohybovou dovednost samostatně ve vazbě na jiné pohybové dovednosti 

Očekávané výsledky učení